Ayesha® sin alder på tidspunktet av hennes ekteskap

 

Innledning

Logikken som vanligvis presenteres til å støtte ekteskap av mindreårige, er at Allahs budbringer (fvmh) giftet seg med Ayesha ® da hun var seks år gammel, og at når hun var ni, ble hun sendt med ham. Siden dette er en svært viktig sak, er det riktig at forskning på dette emnet utføres. For første gang forklarer den en svært viktig og ganske avgjørende faktum.

 

Det er noen få påstander som folk i vårt samfunn er enstemmig enige om, og hvor det ikke er noen forskjeller i oppfatning. En av slike påstrander sier at Ayesha ® var seks år gammel ved hennes Nikah (ekteskap), og at når hun ble ni, ble hun sendt bort for å bo med sin mann. Denne misforståelsen er akseptert som et faktum, i den grad at ingen noensinne føler behov for noen forskning på dette området. Fundament av denne påstanden er basert på de fortellinger som finnes i samlinger av "Bokhari", "Tabri", "Tabqat Ibne Saad" og andre. Imidlertid finnes det fortellinger i disse bøker, og andre lignende, som faktisk motsiger hverandre på flere punkter. Tvert imot, viser de at Ayesha ® var mye eldre ved tidspunktet for hennes ekteskap.

 

Før vi analyserer denne saken i lys av historiske bevis, er det nødvendig å forstå en eller to viktige forutsetninger. For det første, lover rundt ekteskap og skilsmisse i Koranen ble åpenbart lenge etter migrasjonen av Nabi Muhammad (fvmh) fra Mekka til Madina. Ayeshas ® Nikah eller innflytting skjedde enten før eller under årene av Migrasjon. Derfor er det en forutsetning at ekteskapet ble inngått før de aktuelle koranske lover ble åpenbart. Det vil bli diskutert senere at det var vanlig blant arabere til å forhandle eller fullføre et forslag før ekteskapet. Dette kan sammenlignes med vårt samfunn hvor vi kaller dette å forlove seg. Koranen nevner kun Nikah, den nevner ikke noen regler av noen løfter eller forlovelser. Som sådan, da de historiske beretninger sier at Ayeshas ® Nikah ble utført i en alder av seks, og hun flyttet inn i en alder av ni, så betyr dette ut ifra de arabiske skikker at hun ble forlovet som en seksåring, mens selve ekteskapet inntraff når hun var 9 år gammel.

 

Dette er ut ifra de få innlegg ifra disse bøkene. Spørsmålet er om disse beretningene er sanne og om de er, i så fall hvor gammel var hun ved tidspunktet av ekteskapet?

 

For det andre, så er det viktig å vite at arabere ikke førte kalender på den tiden, så de kunne ikke fastslå dato, dag, måneden og året av en anledning, som vi gjør i dag. Hijra hendelsen (utvandringen av Muhammed) ble faktisk innarbeidet for første gang under regjeringstiden av Omer ® som var den andre Khalifa. Inntil da pleide de å regne ut død eller fødsel av en person ut ifra referanser til noen spesielle hendelser som hadde innruffet, eller så henviste de til fødselen av andre barn. Selv i vårt samfunn, kan eldre damer regne ut eller estimere alderen av barna ut ifra hendelser som inntraff før eller etter deres fødsel. For eksempel vil de si at når Kangra ble truffet av et jordskjelv, var Zaid fremdeles en ammende baby og Umar ble født tre år etter Zaid. Selv fødselen av vår Guds budbringer (fvmh) har blitt nevnt i historien som i året av hendelsen av Al-feel, (året av elefant), som er den tiden da guvernøren i Jemen angrep Mekka med en hær av elefanter.

 

Det er åpenbart, at når tid estimeres ut i fra hendelser som referanser, kan den ikke betraktes som eksakt. Ergo ville det ikke være overraskende dersom alderen av en varierer fra virkeligheten, ikke med måneder, men med år. (Ytterligere eksempler vil bli gitt senere i dette avsnittet). Videre, hvis tidspunktet av fødselen ikke blir notert ned med referanse til måneden, men bare året, så vil det være naturlige avvik hos enkelte, med pluss minus, et par år. For eksempel, om det påstås at en person ble født i 1920, og han faktisk ble født i januar 1920, så kan hele året tas med som hans alder, men hvis vedkommende er født i desember, så burte alderen beregnes i fra 1921. Dette bør merkes i henhold til skriften videre.

 

For det tredje, som nevnt ovenfor, påbegynte ikke Hijri kalenderen før regjeringstiden av Omer ®, og ble bestemt at denne kalenderen skulle startes fra tidspunktet da Migrasjonen (Hijra) skjedde, som referansepunkt. Selv om migrasjonen skjedde i måneden Rabi-ul-Awal, ble året for Hijraregnet ut i fra Muharram og dermed ble hele året inkludert i beregningen. Før Migration, ble år estimert ut i fra tidspunktet da Guds budbringer (fvmh) begynte å motta åpenbaring. Han var førti år gammel da han ble gjort til Guds budbringer, (fvmh) og befant seg i Mekka i tretten kommende år etter denne hendelsen. Dermed flyttet han til Medina. Det på stås at på tidspunktet for Migrasjon, hadde han fullført femtitre år av hans liv, og hadde påbegynt det femti-fjerde året. Hvis året for åpenbaringen blir inkludert, som er det førtiende året av hans alder, vil tidspunktet for Migrasjon være det femtende året av Åpenbaringen. På den annen side, hvis dette første året ikke er inkludert, vil det være det fjortende året i Åpenbaringen.

 

Å klargjøre slike detaljer blir nødvendig siden de påvirker videre vurdering av denne saken.

 

Ayeshas ® alder i henhold til Fatima ® og Ali ®

(1) "Asad Alghaba" (Vol. IV, s. 377) nevner:

 

Fatima ® var omtrent fem år eldre enn Ayesha ®

 

Dermed, for å estimere fødselsåret av Ayesha ®, må vi estimere fødselsåret av Fatima ® først.

 

(2) "Asad Alghaba" siterer igjen:

 

Abbas ® gikk til Alis ® hus, hvor han hørte Fatima ® si til Ali ®, "Jeg er eldre enn deg". Dette fikk Abbas ® til å si at Fatima ® ble født da Quraish bygget Kaba, og Ali ® hadde blitt født et par år tidligere (Vol. IV s. 280).

 

Den samme boka nevner et annet sted på (s. 377):

 

Fatima ® ble født i året da Kaba ble bygget, og Budbringer av Gud (fvmh) nådde alder av trettifem år.

 

"Tabqat Ibne Saad" (en bok) forteller oss (Vol. VIII, s. 11):

 

Fatima ® er datter av Allahs budbringer (fvmh). Hennes mor er Khadija ®, datter av Khuwailad bin Asad bin Abdul Uza bin Qasa. Fatima ® ble født hos Khadija ® i løpet av de dagene da Quraish (stamme) bygget "Guds hus". Og dette skjedde fem år før åpenbaringen.

 

På et annet sted står det: (vol. VIII, s. 17).

 

Når Abbas ® besøkte Ali's ® hus, sa Fatima® til Ali® at hun var eldre enn ham. Abbas ® informert henne, "Hør Fatima, du ble født under den tiden da Quraish bygget Kaaba og Guds budbringer (fvmh) var trettifem år gammel. Og hør, Ali ® du ble født noen år tidligere"

 

Fatimas ® alder ved hennes død

Hvor gammel var Fatima ® på tidspunktet for hennes død? Det er forskjeller i oppfatning.

 

Man finner denne uttalelsen om Fatimas ® død i "Isteeab" (en bok):

 

Zubair bin Bakar siterer Abdullah Bin Alhasan, at han var med Hasham Bin Abdulmalik, og Kalbi var også der. Hasham spurte Abdullah bin Al-Hasan "O Abu Mohammed, hvor gammel ble Fatima ®, datter av Allahs budbringer (fvmh)?" Abdullah Bin Alhasan svarte, "Tretti år". Etter dette spurte Hasham Kalbi, "Hvor gammel ble Fatima ®?" Kalbi svarte, "Tretti-fem år". Dette gjorde at Hasham pekte til Abdullah Ibne Alhasan, "O Abu Mohammed, lytt til hva Kalbi sier" Hasham foretrakk Kalbis uttalelse. Dette gjorde Abdullah Ibne Alhasan bemerket, "O leder av Momineen, spør meg om min mor, og spør Kalbi om hans mor". (Vol. VI, s. 752).

 

Fatima ® døde i 11 AH (after Hijri). Hvis hun var tretti år gammel på den tiden, så må hun ha vært født fem år før Åpenbaringen til Allahs budbringer (fvmh). (Forskjellen av måneder bør tas i betraktning).

 

Det er ingen tvil om at, i likhet med andre hendelser, finner man mange beretninger om Fatimas ® alder på tidspunktet for hennes død. For eksempel så siterer en hennes alder som tjuefire år, en annen anslår den til å være litt over atten år. Men det viser seg at det riktige anslaget er at hun var omkring tretti år gammel da hun døde, og at hun ble født fem år før Åpenbaringen.

 

Dette viser at Ayesha ® ble født da Allahs budbringer (fvmh) var førti år gammel, ca fem år etter fødselen av Fatima ®, altså det året da han ble gjort til Nabi (fvmh) (Se historiske beretninger på slutten).

 

Ayesha ® 6 år?

(3) Hvis vi godtar påstanden av at Ayeshas ® alder var seks år på tidspunktet for Nikah eller forlovelse som riktig, så ville det bety at hun ble født i det fjerde året av deres kalender. Dette vil være det fjerde året etter Åpenbaringen, eller når Guds budbringer (fvmh) var førti-fire år gammel.

 

Tidspunktet for selve Nikah (eller forlovelsen) er også oppgitt i bøker. Det påstås at denne Nikah ble utført i det tiende året av Åpenbaringen, dette betyr at Guds budbringer (fvmh) var femti på den tiden. Denne uttalelsen har mange grunner til å være feil.

 

For eksempel har Ibne Saad sitert i "Tabqat" at når Allahs budbringer (fvmh) ba om Ayeshas ® hånd fra hennes far Abu Bakr ®, svarte han, "O Allahs budbringer (fvmh), jeg har allerede lovet henne til å Mutam Bin Adi Bin Nofil Bin Abd Munaf for hans sønn Jabeer. Derfor gi meg noe tid til å få henne tilbake fra dem". Dermed handlet Abu Bakr ® deretter.

 

Hvis Ayesha ® var seks år gammel på denne tiden, så det ville bety at hun hadde blitt forlovet til Jabeer i en alder av fire eller fem år. Man finner aldri slike eksempler blant arabere, hvor de skal ha forlovet bort sine fire-fem år gamle jenter. Dessuten siteres det i "Bokhari" i (Vol. 2, s. 204):

 

Ayesha ® sa, "Når vers (54:46) av Surah Al-Qamar (Månen) ble avslørt, var løp jeg rundt og lekte."

 

Surah Al-Qamar (Månen) av Koranen ble åpenbart i femte år av Åpenbaringen. (Noe som Hadith bøker selv påstår). Ayesha ® må ha vært minst i en slik alder hvor hun viste hva åpenbaring av en Koran vers var, slik at hun viste betydningen av deres åpenbaring og dermed husket denne hendelsen. Hvis vi skal forestille oss det fjerde året av Åpenbaringen som hennes fødselsår, så betyr det at ved det femte året ville hun ha vært ett år gammel. En baby på ett år kan ikke gå eller løpe rundt omkring og heller ikke være såpass obs på betydningen av Koranen åpenbaring til å deretter huske det. I motsetning til dette, hvis hennes fødselsår anses å være det første året av Åpenbaringen, så ville hun ha vært fem eller seks år gammel da Surah Al-Qamar ble åpenbart. Det kan antas at en fem eller seks år gammel jente kan ha vært i stand til å vite noe av betydningen avkoranvers. (I denne sammenheng er det verdt å merke seg at beretningen som har blitt sitert på slutten).

 

Alle punkter diskutert over er et forsøk på å forklare at Ayesha ® ble født da Allahs budbringer (fvmh) var i hans førtiende år.

 

Ayesha ® 11 år?

(4). Hendelsen som regnes som Nikah eller forlovelse, skjedde i Shawal (måned) i det tiende året av Åpenbaringen, når Allahs budbringer (fvmh) var femti år gammel. Som sådan, hvis det første året ikke er regnet med, tilsier dette at Ayeshas ® alder var cirka ti år på denne tiden. Hvis en teller med det første året, så vil hennes alder være elleve. ("Tabqat Ibne Saad" Vol. 8, s. 40)

 

Når var Hijra (Migrasjonen)?

Den virkelige vekten av vår forskning er alder ved ekteskap og ikke forlovelse, så vi forsetter.

 

(5). Når det gjelder ekteskap, er de fleste enige om påstanden som sier at den skjedde etter Hijra (Migrasjon). Derfor bør vi først undersøke tidspunktet for Migration.

 

Hvor mange år oppholdt Nabi (fvmh) seg i Mekka etter Åpenbaringen? Det er varierte beretninger om denne saken. En av disse beretninger sier at når Åpenbaringen kom, var han førtitre år gammel, og han oppholdt seg i Mekka i ti år etter det.

 

En annen påstand sier at: En person kom til Ibne Abbas ® og sa at Åpenbaringen kom på Allahs budbringer (fvmh) i ti år i Mekka, og i ti år i Madina. Ibne Abbas ® sa: "Hvem sier dette? Åpenbaringen kom ned over ham i Mekka i femten år eller mer".

 

Uansett dette, så finnes det en annen beretning hvor Ibne Abbas ® igjen er sitert til å si at profeten oppholdt seg i Mekka i tretten år. Derfor er det generelt akseptert at Nabi (fvmh) forble i Mekka i tretten år, og migrerte deretter. (Se "Tabqat Ibne-Saad" Bind 1, s. 333-334; "Tarikh Tabri" Vol I, s. 54 og 135-36.).

 

Ayesha ® 16 år?

Om en ser på urdu oversettelse av disse bøkene som ble publisert i Hyderabad Deccan, India, vil en se at begge disse referansene er hentet der i fra. Bakgrunnen for motsetningen som dukker opp mellom tretten og femten år, kan være fordi Guds budbringer (fvmh) var femti-tre år gammel og femtifjerde året hadde påbegynt da han flyttet, og han var i sitt førtiende året da Åpenbaringen ble påbegynt. Nå, hvis det førtiende året av denne alder ikke telles, vil oppholdet i Mekka være tretten år, og Migrasjonen ville ha startet i begynnelsen av det fjortende året av Åpenbaringen. Hvis det førtiende året regnes med, vil oppholdet i Mekka ville være av fjorten år, og migrasjon ville ha skjedd i det femtende året. Mest sannsynlig så siterte Ibne Abbas ® det samme i disse beretninger.

 

Med hensyn til dette, kommer en frem til at Ayesha ® ble enten

- tretten år gammel ved start av Migrasjonen,

- eller at hun avsluttet sin trettende år og var i hennes fjortende år,

- eller kanskje avsluttet sin fjortende år, og var i begynnelsen av hennes femtende.

 

(Refererer igjen til beretninger sitert på slutten).

 

(6). Nå må vi se hvor lenge etter Migration, hun giftet seg. Ifølge den generelle oppfattelsen, så var Ayeshas ® alder seks år ved ekteskap eller forlovelse, 9 år da hun flyttet inn. Hennes Ekteskap fant sted i måneden Shawwal (10. kalendermåned) i Medina. Dette etter at hun hadde blitt forlovet seg for tre år før Migrasjonen. I henhold til denne beretningen, burte hun ha giftet seg i det første året etter Migrasjonen, i løpet av måneden Shawwal. Men dette kan ikke stemme av følgende grunner:

 

·        I "Tabqat Ibne Saad", har Ayesha ® fortalt i detalj at når Nabi (fvmh) og Abu Bakr ® migrerte til Medina, forlot Nabi (fvmh) sin datter og Abu Bakr ® forlot sin familie i Mekka. Etter bosettingen deres, kalte de dem til Medina ("Tabqat", vol. VIII, side 43).

 

·        I Bokhari's samlingen er ® Ayesha sitert til å ha sagt: "Da vi kom til Medina, hadde jeg feber og mistet all hår på hodet. Så når håret mitt hadde vokst tilbake og fikk skulderlengde, giftet vi oss. ("Bokhari", vol. II, p.204).

 

Disse påstandene sier:

 

-          Ayesha ® forble i Mekka for en stund etter Migrasjonen. Man må huske at Migration skjedde i løpet av måneden av Rabi-ul-Awal (3. måned).

 

-          Etter å ha kommet til Medina mistet hun all hår på hodet, på grunn av sykdom.

 

-          Etter at håret grodde igjen og oppnådde skulderlengde, giftet hun seg.

 

Hvis det aksepteres at hun migrerte i det første året av Migrasjon i Shawwal, (10. kalendermåned) så betyr det at de ovennevnte hendelsene skjedde innen åtte måneder. (Fra Rabiul Awal til Shawwal). Hvis dette aksepteres at etter Migrasjonen, må det ha tatt henne tre eller fire måneder til å komme til Madina fra Mekka, og hun forble syk for en måned, ville det bare gi henne et tidsrom på tre-fire måneder før ekteskapet. Det må da være opplagt at hun ikke kunne ha klart å gro håret tilbake til skulderlengde i løpet av denne korte tiden under noen mulige omstendigheter. Dette er så åpenbart at selv Ainee, "Bokhari" fortelleren hadde uttalt at hennes ekteskap fant sted syv måneder etter Migrasjonen. Hun migrerte til Median etter slaget ved Badar i Shawwal, 2 AH (Ainee's Vol. VIII, p 0,96).

 

·        "Istiab", også har støttet dette problemet og sagt følgende:

o   Guds budbringer hadde forlovet seg med Ayesha ® tre år før Migrasjonen i Shawal, tiende året av Åpenbaringen, og han førte henne hjem atten måneder etter Migrasjonen i måneden Shawal. (Vol. II, p.744)

 

·        I boken "Asad Alghaba" står følgende:

o   Fatima ®, datter av Nabi (fvmh) var gift fire måneder etter Ayeshas ® ekteskap ". (Vol. IV, s. 377)

o   Fatima ® giftet seg i Muharram (første kalendermåned).

 

Derav kommer spørsmålet om hvilket år denne måneden av Muharram tilhører?

 

"Bokhari" (Vol. III, s. 8) gir en lang fortelling av det som følger:

 

Ali ®, fetter av Nabi (fvmh) sa at han hadde en (hunn) kamel som han mottok som hans del fra krigsbyttet av slaget ved Badr, og enda en (hun) kamel som Guds budbringer (fvmh) ga ham ut av sin del. (Dette anses som en gave eller dusør fra kommandøren, som er en femtedel av krigsbyttet per Koranens pålegg). Jeg tenkte jeg kunne ta med Fatima ®, datter av Nabi (fvmh) hjem i ekteskapet. Jeg snakket med en gullsmed fra Banu Qainuqah stammen, slik at han skulle komme sammen med meg å få litt Azkhar gress. Jeg hadde tenkt å selge den til gullsmeden, og de pengene jeg ville ha samlet inn ville jeg ha brukt på bryllupsfesten.

 

Etter dette forteller beretningen hvordan Hamza ®, Nabis (fvmh) onkel, skjæret opp magene på disse kamelene, men siden denne delen ikke har noe med vårt emne å gjøre, så dropper vi å kommentere det her.

 

Dette som klart kommer frem her, er at ved slaget av Badr, hadde ikke Ali ® enda giftet seg med Fatima ®. Slaget ved Badr ble utkjempet i Ramadhan (9. kalendermåned) 2 AH. Dermed kunne hans ekteskap ha funnet sted tidligst i Muharram, 3 AH ("Asad Alghaba" hadde feilaktig skrevet dette som 2 AH).

 

Siden Ayesha ® ble gift fire måneder tidligere, kunne hennes ekteskap ha skjedd i Shawwal i 2 AH og ikke i den første året AH.

 

(7). Opplysningene ovenfor forklarer at Ayesha ® var femten år gammel ved hennes ekteskap. Dette, om hennes fødselsår ikke blir lagt til, men hvis vi legger den til så vil den være seksten år. Dette er to år etter Migrasjonen.

 

Ayesha ® 19 år?

Ifølge beretningen fra Abbas ® som har blitt sitert tidligere, forble Guds budbringer (fvmh) i Mekka i femten år etter Åpenbaringen. Det vi prøvde å forklare, var avviket i varigheten av oppholdet, om det var tretten eller femten år. Men hvis beretninger, som sier at Nabi (fvmh) oppholdt seg i Mekka i hele femten år og migrerte i det sekstende året, blir vurdert som bokstavelig talt riktig, så utgjør tilsvarende beregninger alderen til Ayeshas ® til sytten år på tidspunktet for ekteskapet. Ibne Abbas ® sine sitater er støttet av "Tabri's" følgende uttalelse.

 

"Ibne Abbas ® og Ibne Khantalah fortalte at Guds budbringer (fvmh) døde i en alder av seksti-fem. ("Tabri" oversatt til urdu, Hyderabad, India Vol. I, del III, s. 599). Kort sagt, Han ble en Nabi i en alder av førti, forble i Mekka etter det for femten år, og deretter oppholdt seg i Madina i ti år. Dette gir oss fem og seksti år som helhet".

 

Utenom dette beviset, det er en annen sterkere vitnesbyrd som forteller oss at Ayesha ® var sytten år gammel på tidspunktet for Migrasjonen. Som sådan hun var nitten år gammel da hennes hun flyttet inn til Muhammed hus.

 

Asmaa ®, datter av Abu Bakr ®, var Ayeshas ® eldre søster. Sheikh Wali-ud-Din Abi Abdullah Mohammed Bin Abdullah Khatib skriver om henne i sin bok (Akmal Fi Asma Ur-Rijal):

 

Her er Asmaa ®, datter av Abu Bakr Siddique ®. Hun er kjent som Zat Al-Nataqain, fordi natten Nabi (fvmh) vandret, rev hun skjerfet i to stykker. Hun brukte den ene delen til å binde sammen en matpakke for reisen, og den andre ble brukt enten til å feste vannposen av lær, eller som hodeplagg. Hun er mor til Abdullah Bin Zubair ®, som konverterte til Islam i Mekka.

 

Merk at det påstås at kun sytten personer hadde omfavnet islam før Migreringen til Medina. Hun var ti år eldre enn Ayesha ®. Etter å ha sett den døde kroppen av sin sønn, Abdullah Bin Zubair's ®, som hadde blitt hengt på en tre stokk etter hans drap, og etter at han ble tatt og begravd, døde hun ti eller tjue dager senere. Dette skjedde på en moden alder av hundre år, som tilsvarer syttitre år etter Hijri kalenderen (AH). Mange har sitert henne i deres bøker som forteller av Nabis (fvmh) historiske beretninger. (Akmal har blitt publisert med Mishkats urdu oversettelse. s.472)

 

Asmaa ® var hundre år gammel da hun døde i år syttitre etter Migrasjonen (AH). Dette forteller oss at hennes alder på tidspunktet for Migrasjonen var 27 år. Siden Ayesha ® var ti år yngre enn Asmaa ®, må Ayesha ® ha vært omtrent nitten år gammel ved hennes ekteskap.

 

Dette er også i samsvar med det Kalbi sa til Hisham Bin Abdul Malik (Ummayad kalif), om Fatimas ® alder var trettifem år. Dermed kan det anslås at hvis Ayesha ® var sytten år gammel på tidspunktet for Migreringen, så ville Fatima ® være rundt tjueto år gammel og nærmere trettitre på tidspunktet for hennes død. Dersom fødselsår og dødsår, også blir lagt til så ville hun være trettifem år gammel.

 

Ayesha ® 43 år?

Men så finner vi 5 forskjellige bøker i tillegg til de anerkjente bøkene og den eldste av dem er datert til 150 år før den første kjente Hadith boka, altså  150 år tidligere enn Tabari sin bok. Denne boken hevder at Hz Aisha ikke var datter men søster til Hz abu-bakar Siddique, og at hun var 43 år gammel ved ekteskap med profeten og var enke på dette tidspunktet. Dermed er det opp til enhver å undersøke historien og ty til fornuft.

 

Konklusjon

 

I alle fall forklarer opplysningene ovenfor det faktum at Ayeshas ® alder på tidspunktet for hennes ekteskap var minst sytten år ifølge enkelte beretninger, eller nitten år ifølge andre. Den var definitivt ikke mindre enn femten eller seksten år. Dermed er alle disse historiske beretninger, som sier at hun var ni år gammel ved ekteskapet, at hun fremdeles lekte med andre barn på huskene ved ekteskapsalder, og at hun lekte med dukker selv etter ekteskapet med Nabi (fvmh), er ikke rasjonelle, og er dermed uakseptable.

 

Nabi (fvmh) fikk sine egne døtre gift, og ingen av dem ble giftet bort som mindreårige. Fatima ® ble giftet bort sist, og hun var minst tjue en eller tjueto på den tiden. Dette var akseptabelt giftealder, mens Ali ®, som hun skulle bli gift med, var iboende i huset hele tiden.

 

Endelig ser det forsvarlig at det skulle gjentas nok en gang, som viktig faktum om disse historiske beretninger, som nevnt flere ganger før.

 

Det er et faktum at vi finner mange motstridende fortellinger om samme hendelse. For eksempel, bare Tabri har mange forskjellige påstander om alderen til Nabi (fvmh) i sin bok. Han skriver Nabi sin alder som seksti år et sted, seksti-tre år et annet sted, eller fem og seksti år et tredje sted. ("Tabri" vol. I, del II). Ta for eksempel de beretningene om Fatimas ® død. Det har blitt fortalt at hun holdt seg i live bare tre dager etter at Nabi (fvmh) døde, mens andre steder står det en måned, andre steder står det to mpneder, eller tre måneder og fem dager, eller fire måneder, og noen tror hun levde i seks måneder etter hans død (The Nabi's (fvmh) biografi av Shibli-Vol.1, s. 427).

 

Denne forskjellen er likevel av noen dager eller måneder, men i tilfellet av døden til Sodah ® (profetens kone), siteres det i (The Nabi's (fvmh)) av Waqdi, at det skjedde i 54 AH, men Bokhari skriver i boken sin at dødsfallet inntraff under Omer ® sin regjeringsperiode av kalifatet, som er rundt 23 AH (The Nabi's (fvmh) biografi av Shibli-Vol.1, s. 404). Bare se hvor grov denne forskjellen er.

 

Hvis disse motsetningene ikke berører en Koransk prinsipp eller reflekterer negativt på Nabi (fvmh) sin lærdom, kan hvilket som helst beretning aksepteres uten innvendinger. For eksempel, Sodahs ® død som skjedde i 23 AH eller 54 AH, påvirker ikke Koranens prinsipper eller læren av Nabi (fvmh). Men for disse beretninger og forhold som gjør at vi må reflektere over karakteren av Nabi (fvmh) eller Koranen, bør behandles med ytterst forsiktighet. Prinsippet i denne sammenheng bør være

at alt som går mot Koranen eller lærdommen av Nabi (fvmh) kan aldri være sant, uansett hvor ekte den virker tilsynelatende av historiebøker som selv ikke kan bekreftes opphav av.

 

De beretninger og utsagn om historiske hendelser kan ikke nå et absolutt nivå av sikkerhet. Koranen i sammenligning, er sann bevis, og det er definitivt kjent faktum at Guds budbringer (fvmh) aldri sa eller gjorde noe som ville gå mot Koranen, eller mot menneskelig ære! Derfor bør vi alltid vurdere meninger under lupen av fakta. Dersom vi er forsiktige nok om vår historie, så vil det redde oss fra mange hemmende problemer i forhold til islam.

 

Dette vil også frigjøre oss fra uberettiget kritikk som ikke-muslimer slenger på oss direkte på daglig basis, på bakgrunn av disse historiske fortellinger. Et viktig behov for dagen er at historien om islams tidlige fase vurderes i henhold til ovennevnte standarder, slik at alle de falske og fabrikkerte fortellinger som ødelegger karakter av Guds budbringer (fvmh) og hans ledsagere blir slettet fra historien om islam.

 

Inntil dette ikke blir gjort, må vi dessverre alltid forsvare oss med å forklare at slike fortellinger er tvilsomme på grunn av deres autentisitet og at mer forskning er nødvendig for å fastslå deres status.

 

 

Husk at disse historiske bøkene som de fleste muslimer trur til å være historisk korrekte, er fulle av motsigelser, siden de ikke har blitt skrevet av øyevitner, men er basert på fortellinger som hadde gått fra munn til munn i mer enn 250 år før de ble skrevet ned i bokform. Det er ingen sikkerhet rundt disse foretellingene. Det er ikke mulig å akseptere en av dem og forkaste en annen, siden de alle er samlet inn og skrevet ned på samme grunnlag.