VEDTEKTER FOR QES

 

1. Formål og oppgaver

1. Navn: Quranic Education Society - Norway (QES)

2. Målet av QES er å spre Koranens budskap til folk.

3. Oversette koranens virkelige melding på Norsk form.

4. Bruke innsamlede fond og donasjoner til publikasjoner eller drift av kontor

5. Utveksle meninger rundt dagsaktuelle hendelser på nasjonal- og samfunnsnivå.

 

2. Medlemmer og deres oppgaver

1. Enhver muslim som er villig til å godta og følge QES sine retningslinjer, kan bli tatt opp som medlem.

2. Alle medlemmer er pliktige til å ha en høflig tankegang og atferd mot QES og dens medlemmer.

3. Alle medlemmer oppfordres til å delta i alle arrangementer QES arrangerer.

4. Alle medlemmer bør delta etter beste evne for QES sin funksjonelle utvikling.

 

3. Det rådgivende styret.

1. Alle aktive medlemmer gjennom det siste året kan bli valgt inn i styret.

2. Alle medlemmer som tilhører noen religiøse organisasjoner, kan ikke bli valgt til å være styremedlemmer.

3. QES sin styre består av en styreleder og 3 andre styremedlemmer.

4. Valg av styret skal utføres annen hvert år i generalforsamlinger.

5. Alle forslag fra styret vil finnes i skriftlig form, og alle medlemmer vil bli oppdatert med styrets bestemmelser, fra tid til annet.

 

4. Generalforsamling

1. Generalforsamlingen av QES er den høyeste autoritet innenfor organisasjonen.

a. Denne forsamlingen vil ha et årlig møte ved slutten av mars måned.

b. Medlemmer som har vært med QES minst de siste 6 mnd, og som har betalt medlemskontingent, har rett til å komme med råd, forslag og til å stemme under en slik generalforsamling.

2. Innkalling til en slik forsamling skal sendes ut til alle medlemmer av styret.

a. Innkalling må sendes ut minst 2 uker før fastsatt dato for møtet.

b. Innkallingen må ha agenda for møtet vedlagt.

c. Eventuelle utbedrings- eller endringsforslag må være mottatt av styret minst en uke før treffet.

d. Endringsforslag som vedgår QES sine vedtekter, må sendes til styreleder minst en uke før møtet.

3. Generalforsamlingen vil diskutere over følgende punkter.

a. QES sine utførelser i løpet av siste året.

b. Årlig budsjett

c. Betenkning over mottatte råd og forslag.

d. Valg av styre i følge vedtekter.

e. Bestemmelser av overnevnte punkter i tråd med vedtekter.

4. Generalforsamling kan også innkalles ved følgende akutte tilfeller med 14 dagers varsel.

a. Etter forslag fra styret

b. Etter ønske fra flertall medlemmer

c. I tilfellet av en akutt generalforsamling, vil saker kun bestemmes ut av gjeldende vedtekter. Vedtekter kan ikke endres ved et slikt møte.

5. Enhver ending i vedtekter er avhengig av 2/3 stemmer av generalforsamlingen. Enhver endring i vedtekter etter generalforsamlingens bestemmelser, trer i kraft øyeblikkelig etter at endringen er vedtatt.

 

5. Medlemskontingent

6. Årlig medlemskontingent bestemmes av den årlige generalforsamlingen.

7. Alle medlemmer er pliktige til å betale den årlige kontingent, som generalforsamlingen bestemmer.

 

6. Inndragning OG gjenopptakelse av medlemskap

1. Medlemskap av et medlem kan inndras ved følgende tilfeller.

a. Motsetning av QES sine vedtekter

b. Ved å spre propaganda imot QES eller dens medlemmer.

c. Forårsake motgang i QES sine oppgaver og dems utførelser.

Før inndragning av medlemskap som følge av punkt 6-1, vil det først bli gitt en advarsel. I et tilfellet hvor medlem fremdeles fortsetter med sine handlinger, vil generalforsamlingen vedta avgjørelsen av å utestenge medlemskapet fra QES.

Om en tidligere medlem som mistet medlemskap i følge punkt 6-1, igjen skulle ønske å oppta medlemskap, så kan hans søknad behandles og godkjennes av kun generalforsamlingen. I en slik situasjon, vil denne medlem ikke ha stemmerett før han ikke igjen er aktiv ut neste år.

 

7. Stemmerett

1. Kun medlemmer som har betalt medlemskontingent og vært aktive medlemmer de siste 6 mnd, har stemmerett.

2. Enhver medlem kan kun stemme for seg selv. Fullmakt fra andre medlemmer vil ikke gjelde.

 

8. InntektskildeMedlemmer og deres oppgaver

1. QES sine rettningslinjer vil bli gjennomført av kun følgende inntekter.

    1. Årlige medlemskontingent.
    2. Eventuelle donasjoner fra medlemmer.

 

9. Budsjett

1. QES sitt årlige regnskap skal beregnes fra 1. januar til 31. desember, hvert år.

2. Fjorårets regnskap skal fremlegger i årlig generalforsamling ved slutten av mars.

 

10. Formue

1. All formue under QES sitt navn, er formue av QES og ikke enkelmedlemmer eller styre.