MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 8: AL-ANFÂL

 

1.

Du budbringer, de spør deg hva de skal gjøre med krigsbyttet. Fortell dem at den vil forbli med samfunnsorden (Islamsk regjeringen), så dere kan være i stand til å løse deres forskjeller, i henhold til Allahs lover. Dere bør følge guddommelige orden. Denne handlingen deres vil indikere på deres vesen (vise at dere er troende)."

 

2-4.

Kun de som er dypt rørt av Koranens lære, er troende. Deres tro styrkes når dets lover blir kommunisert til dem. De overholder disse lovene med fullstendig tillit til det Allah har åpenbart. Det er de som etablerer dets velferdssystem og holder midler til livsopphold åpne til alles bruk. Det er faktisk slike som er troende. De har deres ærefulle plass hos deres Forsørger så vel som Hans beskyttelse og respektable midler av næring (8:62, 8:64, 8:74, 9:100, 48:29, 57:10).

 

5.

(Følgende vers er knyttet til slaget ved Badar.) Budbringeren var av den oppfatning at kampen skulle bli kjempet utenfor byen. Noen av hans tilhengere var uvillige til dette og mente at å gå utenfor byen for å krige var det samme som å bli ledet mot en sikker død.

 

6-8.

En karavane av stammen Quraishs gikk forbi Medina og var ubevæpnet. Noen av de troende var av den oppfatningen at karavanen skulle bli angrepet for å sikre seg enorme verdier. Men Allahs plan var at de troende skulle ha en åpen konfrontasjon med sine fiender, slik at sannheten av det guddommelige systemet kunne bli etablert og åpenbart, og at benektere skulle ristes opp, uansett hvor mye de mislikte det.

 

9-10.

På dette stadiet søkte dere hjelp fra deres forsørger. Han svarte "Sannelig vil jeg hjelpe dere med tusen Malaika kommende rang i rang." Med dette ville Allah tilby dere et godt budskap, og sette ro i deres hjerter. Hjelpen kommer bare fra Allah som er mektig og vis. (9:26, 9:40, 33:9, 41:30).

 

11.

Således sikret dere trygghet. I tillegg var det regn som forfrisket dere og lettet dere fra angst av at fienden kunne forårsake knapphet på vann. Alt dette styrket deres hjerter og lot føttene hvile godt på bakken.

 

12-13.

I den anledning sa Allah til Malaika: "Jeg har lovet mitt bidrag til de troende. Jeg vil være med dere. Dere skal berolige hjertene til de troende, og jeg vil kaste skrekk inn i hjertet til deres fiender. "Derfor må dere troende slå til deres fiender og knuse dem fullstendig. Dette fordi de er imot dette guddommelige systemet. De som gjør slikt fortjener å bli knust.

 

14.

Det vil bli sagt til dem: "Dette er vederlag for deres egne onde gjerninger. Smak resultatet nå."

 

15-16.

Dere troende, gå og møt de marsjerende fiendene deres. Ikke snu ryggen til dem (i forsøk på flukt). Den som snur ryggen til fiendene på slagmarken, med mindre han vender bort for å slåss eller for å samle noen andre tropper, skal møte alvorlig refselse. Jahannam skal være hans bolig - en sørgelig destinasjon!

 

17-18

Dere hadde bekjempet deres fiender, men faktisk så var det Allah som bekjempet dem fordi dere sloss i Hans sak. Når dere sendte ut en sjakt med piler, så var det ikke dere som gjorde det, men Allah (Allahs program i verden utføres gjennom mennesker (9:14, 22:40).) Etter denne suksessen skal Allah skjenke en spesiell fordel på de troende. Allah hører alt og vet alt. Ved denne strategien, svekket Han også pågangsmoten til motstanderlaget av benektere.

 

19.

Du budbringer, fortell dette til de fra Mekka: "Dere hadde som mål å tvinge fram en avgjørelse og denne avgjørelsen har nå dere møtt selv. Hvis dere avstår (fra motstand) i fremtiden, vil det være for deres eget beste. Men hvis dere går tilbake til krigføring, skal vi også gå tilbake til den og deres styrker, som kanskje vil være enda større i antall, kommer ikke til å være til noe nytte for dere. Fordi Allah vil være på side med de troende."

 

20-21.

Dere troende, adlyd guddommelige orden og snu ikke ryggen til. Nå som dere har hørt sannheten, og sett resultatene, bør dere ikke være blant dem som sier "Vi lytter" og ennå ikke hører.

 

22-23.

Ut i fra Allahs synspunkt, er de som ikke utnytter deres evner til å høre og snakke, og som nekter å forstå, verste skapninger (7:179, 2:18). Hvis de hadde brukt deres evner, ville det ha vært best for dem. Hvis Allah hadde tvunget folk som ikke bruker deres evner til å følge den rette veien, ville det hele ha vært nytteløst. De ville ha slått til side straks de fant en anledning til det.

 

24.

Dere troende, svar på kallet av guddommelig orden når den kaller dere til det som vil gi dere nytt liv. Husk at det krever stort mot og styrke til å svare på kallet, og dere må være forsiktige med følelser som svekker deres besluttsomhet. Husk at resultatene av alle handlinger som er basert på følelser, vil bli fastsatt i henhold til konsekvensloven.

 

25.

Dere bør være spesielt oppmerksomme på at deres fienders metoder ikke er vellykket fordi når ødeleggelsen kommer til en nasjon, er den ikke bare begrenset til de som begår feil, men den omslutter hele nasjonen, fordi Allahs lover er svært alvorlige i gjengjeldelse!

 

26.

Dere har vært vitner til livgivende konsekvenser av å følge Allahs lover. Dere bør huske den tid da dere var få i antall og ble ansett til å være minoritet i landet. Dere hadde en stadig angst for de som kunne utvise dere med makt. Det var under disse omstendigheter at Allah fant et tilfluktssted (Medina) til dere, og styrket dere med hans hjelp og ga dere gode ting, slik at deres innsats kunne frembringe rike resultater.

 

27.

Dere må ikke forråde det guddommelige systemet, eller tilliten som dere har blitt pålagt. Vet dere hva resultatet av slike svik ville være? (4:58)

 

28.

Slike svik er motivert av kjærlighet til rikdom og avkom, men husk at i et slikt tilfelle, fører slike ting til korrupsjon, mens kompensasjonen som utdeles av Allah er sjenerøs og mer verdifull (9:23-24, 25:74, 64:14-15).

 

29.

Dersom dere aksepterer Allahs lover, vil Han gi dere et liv med utmerkelse, tørke ut dårlige effekter av deres svakheter og gi deg beskyttelse. Allah er giver av store velsignelser.

 

30.

Du budbringer, tenk tilbake den tid når benektere av Mekka plottet mot deg, og ønsket å holde deg som fange eller drepe deg eller forvise deg. De planla, men Allah på sin side la sine egne planer. Allahs planer er de beste.

 

31.

Når de hører Vår åpenbaring så sier de "Vi har hørt dette før, og vi kan også resitere slike vers om vi skulle ønske å gjøre det. Disse er tross alt bare historier fra fortiden"

 

32.

De sier også: "Allah, om denne åpenbaringen virkelig er fra deg, regn ned steiner fra oven over oss, eller påfør oss noen andre alvorlige skade. Men du budbringer, Allah valgte ikke å straffe dem mens du ennå var iblant dem, heller ikke mens de søkte tilgivelse.

 

34.

Men nå kan de ikke komme med noe bønn som skulle forårsake at Allah ikke skulle straffe dem. De har stengt de troende ut fra K'aba og nekter dem tilgang? De er ikke skikket til å være voktere av K’aba som kun kan administreres av de som yter forsiktighet. Men de fleste av dem innser ikke dette.

 

35.

Spørsmålet om formynderskap av K’aba er en ting, men forsamlinger av slike folk består ikke av noe annet enn plystring og klapping. Derfor, la dem smake på refselse for deres benektelse.

 

36-37.

Disse benektere bruker deres rikdom til å slå folk bort fra Allahs bane. La dem fortsette å gjøre det. Men når de til slutt kommer til å bli beseiret, vil de være fulle av sorg over tapet av deres velstand. De vil alle bli drevet mot Jahannam slik at Allah kan skille de verdiløse fra de verdige, og stelle alle verdiløse i samme gruppe og slå dem mot Jahannam. Det er disse som vil bli taperne (3:178, 36:59, 55:41).

 

38.

Du budbringer, si til disse motstandere at hvis de avstår fra deres tidligere måter, vil de bli tilgitt. Men hvis de vender tilbake til motstand, vil de møte samme skjebne som rammet dem som hadde handlet i likhet med dem i fortiden

 

39-40.

Dere troende, hvis de ikke avstår, vil dere ikke ha noe annet alternativ enn å bekjempe dem, til korrupsjon ikke opphøres, og det blir full trosfrihet for alle (2:193). Hvis de avstår, vil Allah (og hans system) være oppmerksom på det de gjør deretter. (Dere bør derfor ikke vise noe urettferdighet mot dem). Hvis de krenker deres engasjement, være trygge på at Allah vil beskytte dere. Han er virkelig en utmerket Beskytter og Hjelper.

 

41.

(Siden oldtiden levde arabere i hovedsak på krigsbytte. Krigsbytte beslaglagt av en individuell soldat, tilhørte ham. Koranen førte til en grunnleggende endring på dette)

 

Og vit at om dere tar hærfang, så tilhører den nå guddommelige orden (islamsk regjering), hvor ifra en femtedel av byttet vil bli reservert av staten for administrative formål, og resten vil gå til dem som trenger det, for eksempel pårørende til de drepte i krig, foreldreløse barn, de som har blitt uføre eller som ikke får driftet deres virksomhet på en tilfredsstillende måte, og veifarende (2:83, 2:77, 2:215, 4:8, 4:36).

 

Det er ikke så enkelt (for dere) å gi fra dere de penger som kommer til dere så lett (i form av krigsbytte), men hvis dere har implisitt tro på Allah og i lovene som ble åpenbart via Hans hengivne (budbringer) på den dag da sannheten ble skilt fra usannheter, det vil si dagen da de to kreftene braket sammen på slagmarken (slaget ved Badar), (så bør det ikke være vanskelig for dere å akseptere denne endringen). Allah har utviklet tiltak for alle ting.

 

42.

Den dagen dere var i leir på nærsiden av dalen og fienden var på den andre siden (8:4-5). Karavanen var på lavere bakkenivå enn dere. Hvis det var opp til dere å bestemme hva dere skulle gjøre så ville dere for sikkert ha hatt forskjellig meninger om det. Men Allah ønsket at Hans plan skulle utføres slik at Han førte dere til handling. Dette var nødvendig at det skulle begynne å bli åpenbart at de som har kapasitet til å leve bør overleve, mens de som manglet denne evnen kunne gå til grunne etter en klar demonstrasjon. Allah er den som hører og kjenner.

 

43.

Siden dere hadde full tiltro til Allahs lover, og var sikre på seieren deres, virket folkemengden av deres fiender mindre i deres øyne enn det som var i virkeligheten. Hvis de hadde virket flere så ville dere ha feilet ved å diskuterte blant dere om å kjempe eller ikke. Allah reddet dere fra dette dilemmaet siden Han var fullt klar over hvor urolige deres hjerter var.

 

44.

Når dere konfronterte fienden, viste deres tallmengde til å være færre enn det den faktisk var (3:12). Også deres antall så ut til å være mindre enn det den var for deres fiender, men dette var på grunn av fiendens innbilsk selvsikkerhet, som gjorde at de vurderte situasjonen feil. Dermed lyktes Allahs planer fordi alle resultater trer frem til slutt, ifølge Hans definerte lover (3:172).

 

45-47.

Dere troende, når dere slåss mot fienden, stå fast og fokuser på Allahs direktiver, slik at dere kan bli vellykket. Dere bør punktlig følge ordre dere får og ikke krangle mellom dere så dere ikke blir motløse slik at deres styrke ikke svikter dere. Dere bør tåle situasjonen standhaftig, for Allah er med dem som holder ut standhaftig. Vær ikke som dem som kommer til kampfeltet for å vise sin falske stolthet til folk og for å føre dem bort fra Allahs bane. Men dere trenger ikke å være engstelig for dem, fordi Allah har kontroll over det de gjør.

 

48.

En av motstandernes leder kom fram og fremførte handlingen av å tale for å forsikre sine tropper om at ingen skulle kunne ta knekken på dem og at han ville bli deres beskytter, men da de to hærene stod ansikt til ansikt, snudde han på hælene og sa: "Jeg ser ting klarere enn dere siden jeg ser hva dere ikke ser, og jeg er redd for Allahs hær. Jeg kan se at en streng straff er i ferd med å komme til dere. "

 

49.

Hyklere som hadde syke hjerter hadde sagt om de troende at deres valgte levemåte hadde villedet dem. De var ikke klar over at de troende ikke var villedet, men hadde full tillit til gyldigheten til Allahs lover som hadde oppmuntret de troende til å kjempe.

 

50-51.

Om dere bare kunne se hva Malaika gjør når de forårsaker død av hyklere! De slår på deres ansikter og rygg, og sier: "smak på denne refselsen som vil redusere dere til aske" og Allah vil si til dem "Dette er det dere selv har stelt i stand for dere. Allah gjør ikke noe urett til sine tjenere (6:94)."

 

52.

Dette er det som skjedde med folket til Farao og folk før dem som forkastet Allahs lover. Allah beslagla dem for deres forbrytelser. Allah er mektig og svært alvorlig i refselse.

 

53.

Dette fordi Allah ikke trekker tilbake velsignelser Han deler ut til et folk, helt til de ikke gjør en endring i deres indre selv (13:11) Allah hører og kjenner til alt.

 

54.

Dette skjedde med folket til Farao og folk før dem. De benektet sannheten av Allahs lover. De ble ødelagt for sine forbrytelser. Folket til Farao druknet, siden de behandlet folk urettferdig.

 

55.

Merk dette! De verste skapninger i Allahs øyne er de som aldri vil akseptere Hans lover. (8:22, 7:179).

 

56.

(Dine motstandere er lik slike mennesker.) Du hadde gjort en avtale med dem som de har brutt gjentatte ganger uten å vite hva resultatet av dette kan bli.

 

57.

Hvis du møter dem i krig, så håndter dem på en slik måte at ikke bare de, men også de som støtter dem, blir spredt, og lærer en lekse for fremtiden.

 

58.

Dere troende, hvis dere frykter svik i fra dem som dere har en avtale med, ikke bryt avtalen ensidig, men fortell den andre siden at avtalen ikke vil være bindende for dere lenger. På denne måten vil begge parter være på like bane. Merk dette! Allah liker ikke forræderi.

 

59.

Ikke la deres fiender juble over tanken på at de skal slippe unna grepet av Allahs lover. De som holder seg til Allahs lover vil aldri bli maktesløse (4:141).

 

60.

Dere troende, vær forberedt med ressurser og styrke dere klarer å samle i kamp mot deres fiender med sterk kavaleri. Denne styrken skal brukes til å plante frykt i hjertene til Allahs fiender, og også dem som dere ikke kjenner til men som Allah kjenner. (For å få gjennomført dette, må det store utgifter til) derav økonomisk hjelp må gis. Husk, uansett hva dere bruker i årsaken til Allah, blir tilbakebetalt rettferdig.

 

61.

Dersom fienden byr til fred, bør dere gjøre det samme og legge deres tillit til lovene av Allah som både hører og vet (så stol på Ham).

 

62-64.

Ikke vær engstelig om deres fiender prøver å lure dere, for Allah er tilstrekkelig for dere. Du budbringer, det er Han som har styrket deg med Hans hjelp og med hjelp av de troende (6:52, 18:28, 48:29). Allah har innfestet følelsen av enhet i de troendes hjerter. Du kunne ikke oppnå en slik enhet i deres hjerter selv om du hadde brukt alle rikdommer på jorden. Dette har kun blitt mulig gjennom enhet i tro og lydighet mot lovene til Allah, som er mektig og klok. Allah, og de troende som følger deg, er nok for deg.

 

65.

Du må forberede dine etterfølgere til kamp med riktig trening og fortelle dem at tjue av dem som er faste og urokkelige skal kunne overvinne to hundre av fienden, og hvis det er hundre av dem så skal de være i stand til å overvinne tusen, for sistnevnte (fienden) er de som ikke bruker sitt intellekt i krig.

 

66.

Forholdet mellom 1 til 10 ville fungere hvis alle andre ting var like bortsett fra antall menn. Men i dagens situasjon er det ulikheter også i våpen og utstyr. Derfor har Allah gjort byrden lettere og redusert forholdet til 1 til 2, i stedet for én til ti. Dette er igjen betinget at dere holder dere standhaftige.

 

67.

Dere troende ønsker mange krigsfanger for å sikre deres løsepenger. Deres budbringer behøver ikke å gjøre dette, siden hans oppgave ved å føre krig er å oppnå det guddommelige formålet og ikke vinne verdslige gevinster. Allah sørger for deres framtid i tillegg til nåtid, for han er ikke bare mektig, men også Vis. (Så ha tillit til Hans plan og ikke tenk på løsepenger)

 

68.

Hadde det ikke vært for tilgivelse i Allahs lover, ville dere ha fått en mektig refselse for å ha tatt krigsfanger for å vinne verdslige gevinster på dem.

 

69.

Hærfang er derimot lovliggjort for dere, så bruk den som dere måtte ønske, så lenge dere overholder lovene til Allah som er deres beskytter og forsørger.

 

70-71.

Du budbringer, fanger som du allerede har, må bli satt fri, enten ved å sikre løsepenger eller en handling av nåde hvis løsepengene ikke kan betales (47:4). Fortell disse fangene at hvis Allah finner noe godt i deres hjerter, vil Han gi dem mer enn det de har tapt, og tilgi dem. Men hvis det er noe forræderi på deres side, så har de nå sett resultatet av slik forræderi. De har tapt mot de troende. Allah kjenner til alt og er Vis.

 

72.

De som er troende, har forlatt deres hjem, og kjempet hardt med deres liv og deres formue i årsaken til Allah. De som har gitt ly og hjelp til dem, skal være venner med hverandre. Men de som hadde tro, men valgte ikke å forlate deres hjem for å delta på vegne av Islamsk stat, selv etter at de hadde mulighet til å gjøre det, de skal ikke ha rett til beskyttelse fra deg før også de forlater deres hjem. Men hvis de søker hjelp fra deg på banen av Deen, vil det være obligatorisk for deg å hjelpe dem, med mindre hjelp går mot dem som du allerede har en avtale med. Husk at Allah ser dine handlinger.

 

73.

De som avviser den guddommelige orden, er venner med hverandre. Hvis du ikke behandler dem ifølge Allahs lover, vil korrupsjon og kaos spre seg i landet.

 

74.

De som ble troende, forlot deres hjem og slet i årsaken til Allah, og de som har gitt ly og hjelp til dem, begge disse gruppene er de sanne troende. For dem er det beskyttelse fra Allah og respektable næringsmidler skal være tilgjengelige for dem.

 

75.

De som tror deretter, som forlater sine hjem, og blir med dere i deres kamp, er også en del av dere. Men Allahs lover som gjelder for blodsforhold, gjelder ikke dem. Allah vet alt. (Allah forstår seg på alt dere gjør, så stol på Ham).