MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 59: Al-Hashr

 

1.

Alle ting i himmelen og på jorden jobber kontinuerlig for å oppfylle programmet bestemt av Allah den Allmektige. Hans makt er imidlertid ikke den blinde naturkraften, men er heller basert på absolutt visdom.

 

2.

Blant eksempler på manifestasjon av Hans makt og myndighet, er episoden av dem som også mottok veiledning tidligere. Disse menneskene gjorde opprør mot guddommelig samfunnsorden og endte til slutt opp i krig. (De var veldig stolte av sin kraft og styrke, men) Så snart det første slaget med en gruppe troende fant sted, løp De vekk fra slagmarken. (De ble deretter gitt en ny sjanse til å korrigere seg selv og gi opp svik og lidelse. Således ble ingen ytterligere tiltak tatt imot fra dem.) De ble flyttet ut av byen til et annet sted. Da de var så stolte av deres befestninger, kunne de ikke forvente at de skulle forlate deres bosteder så lett. De var sikre på at festningsverkene skulle beskytte dem mot angrep. Men Allahs konsekvenslov overtok dem på en slik måte som de aldri forventet angrep, og fylte deres hjerter med redsel i den grad at de begynte å forlate deres hjem på egen hånd. (For de som gjorde motstand møtte ødeleggelse. Dere som er kloke og rasjonelle. Dere har sett resultatet av dem som motsetter seg sannheten. Vil dere da ikke lære av slike episoder?

 

3.

Hadde Allah ikke ordinert denne forvisningen for dem, ville de ha fått strengere straff i denne verden, og straff i det hinsidige ville være mer ekstrem.

 

4.

Dette fordi de gjorde opprør mot guddommelig samfunnsorden fra å bli opprettet av Budbringeren for det gode velferd for menneskeheten. Enhver skal huske at i henhold til konsekvensloven vil slutten for den som gjør opprør mot dette systemet av rettferdighet og likhet, være elendig. Denne loven stopper ikke forfølgelse av lovbrytere!

 

5.

Under beleiringen og ved andre nødvendige strategier ved kamp, kuttet dere ned noen palmer og lot noen være stående på deres røtter. Dere gjorde alt dette i henhold til den guddommelige loven som tillot dere å føre krig mot dem (22:39). Målet var å vise at folk som går seg vill, lider vanære.

 

6.

Og dere innhentet bytte fra denne ekspedisjonen, uten krigføring. Dere trengte ikke å belaste hester eller kameler for det. I henhold til Hans utviklingslov, skjenker Allah seier til Hans Budbringere når de står ovenfor motstand. Han har utarbeidet tiltak for alt og han har full kontroll over dem.

 

7.

Naturen av gevinster som kommer i besittelse uten å føre krig, er forskjellig fra annet bytte (08:41). Det bør forbli i varetekt av guddommelig orden, slik at det brukes for å imøtekomme kravene til trengende mennesker. Disse kan inkludere

- nære relasjoner som foreldreløse (av de som deltok i kamp eller ble drept),

- og de som er alene,

- de hjelpeløse i samfunnet,

- de som lider stor tap i deres virksomhet

- de som av ulike grunner ikke stand til å gjøre noe arbeid,

- eller de veifarende som trenger hjelp.

 

Dessuten skal det ikke fordeles på en slik måte at det blir konsentrert i hendene på dem blant dere som allerede er rike (mens de trengende forblir fratatt). Aksepter derfor det Budbringeren(den sentrale myndigheten av det guddommelige samfunnssystem) gir i denne fordelingen, og avstå fra å kreve fra det om ikke blir utdelt (09:59). Aksepter guddommelige lover til enhver tid, og husk at svært strenge tiltak blir iverksatt mot de som overtreder.

 

8.

Også i krigsbytte, er det en andel for innvandrere som ble kastet ut av deres boliger og fratatt deres eiendeler. De fortjener økonomisk hjelp. De er alltid villige til å hjelpe guddommelig orden, med alle mulige midler. Dette er folk som har bevist deres trosbekjennelse ved å ofre mye. (Dette fordi de har tålt all motstand og tortur 22:40.

 

9.

På den andre siden er de også de andre som er sterke i deres tro. De hadde konsolidert deres tro selv før Hijra og hadde laget rom i egne boliger for innvandrere. Disse menneskene (beboere av Madina) ønsket de som kom til dem fra blant innvandrere velkommen med kjærlighet og hengivenhet. Videre tenker de aldri at de burte bli gitt mer enn det som innvandrere mottar. De prioriterer alltid behovene av innvandrere, selv da de er indigent og lever et liv i motgang. (Dette er kjennetegnet til en ekte troende.) Husk! Mennesker som mest sannsynlig vil oppnå velstand, er de som skifter personlighet og ikke lenger presser andre til side for å egoistisk slukke deres egen tørst. De innser at andre personers tørst er mer krevende og lar dem dermed få deres behov tilfredsstilt først frivillig.

 

10.

(Det kan ikke benektes at statusen til dem som hevdet tro og migrerte under uheldige omstendigheter, er svært høy.) Men troen til de som fulgte dem er også veldig sterk og fast. De uttrykker sine ønsker ved å si, "Vår Forsørger! Gi oss midler til beskyttelse, og også til våre brødre som bekjente tro før oss. Vi bærer aldri noe nag i våre hjerter for de som bekjenner tro. Du er medfølende og den som gir midler til næring."

 

11.

(Slik tenker ekte troende. I motsetning til dem har dere holdningen til hyklere? De sier til dem som har forkastet og gjort opprør mot guddommelig orden og med hvem de har etablerte brorskap, "Hvis dere blir kastet ut fra deres bosteder, så skal vi gå med dere. Vi skal ikke bryr oss om, eller adlyde noen ordre eller vedtak til krig mot dere, og vi skal for sikkert hjelpe dere." Men Allah står vitne til det faktum at de faktisk er løgnere. (Hvis de er usanne til sine ord til å bekjenne tro, så er de heller ikke ærlige om deres forpliktelse.)

 

12.

Hvis de som nå gjør opprør blir drevet ut av deres bosteder, vil disse hyklere aldri følge dem. Og hvis krigen utkjempes, vil de ikke komme med deres hjelp. Selv hvis de skulle bli tvunget til å hjelpe, ville de ha stukket av på tidspunktet for krig. Dermed ville de ikke være til noe hjelp for dem. (Tvert imot vil dette være som å hjelpe deres motstandere.)

 

13.

De (jødene) hadde blitt advart og truet med konsekvenslovens virkning for lenge siden. Men det skapte ikke så mye frykt i deres hjerter som nå (da de ser deres styrket hær), fordi disse menneskene (lar seg kun imponere av synlige krefter og) forstår ikke lovens makt.

 

14.

(De frykter dere såpass at) Selv om de alle skulle slå seg sammen mot dere, ville de fremdeles ikke ha mot nok til å kjempe dere i et åpent slagmark. De vil enten ønske å kjempe dere fra deres egne befestede festninger eller fra bak bymurene. Dette er også fordi de har mye mistillit imellom seg. Selv om de ser (tilsynelatende) til å være sammen, så har de ikke tillitt til hverandre. (Hvis de bruker enda litt intellekt, vil de forstå at slike kunstige enheter kan aldri ta dem til suksess. Den egentlige enhet er den som er av tillit, og den kommer med tro og et felles mål. Der i ligger den virkelige hemmeligheten av styrke.)

 

15.

Tilstand til hyklere er også som jødenes som nettopp har lidd konsekvensene av deres egne gjerninger (59:2). Derfor vil de bli utsatt for fryktelig straff akkurat sånn som jødene led.

 

16.

Den vanskelige situasjon av hyklere er slik at Shaitan egger dem først til å fornekte sannheten, og når man gjør dette (og konsekvensene viser seg) så tar han (Shaitan) avstand fra dem og sier rett ut: "Jeg har ingenting å gjøre med det dere har gjort og jeg tar ikke ansvar. Jeg er virkelig redd for Allah, Forsørgeren av alle verdener." (Slik er konsekvensen av dem som stoler på hyklere.)

 

17.

Som sådan ender begge parter opp med brennende straff. Faktisk så vil slutten for de som begår urett og aggresjon være tilsvarende.

 

18.

Dere troende! Se til at ikke deres tilstand blir som nevnt over. Dere bør alltid vokte guddommelige lover og ignorere umiddelbare individuelle gevinster. Fokuser mest på å gjøre dere fortjent til gledene av fremtiden. Dette vil bare være mulig hvis dere fortsetter å vokte guddommelige lover under alle omstendigheter. Husk! Den guddommelige konsekvensloven av er fullstendig klar over alle dere handlinger. (Denne loven lar ikke noe innsats går ubelønnet.)

 

19.

(Hold alltid fokus på virkeligheten om at målet med livet er ikke bare næring av den fysiske kroppen, men også næring og utvikling av ens 'selv'. Faktisk er dette det grunnleggende målet med livet, og den fysiske kroppen er en middel for å oppnå dette. Dette målet kan bare oppnås ved å følge den guddommelige loven.) Dere bør ikke være lik dem som ble uvitende om den guddommelige loven, med det resultat at de mistet fokus på deres egne ”selv” (og degraderte deres liv til nivå av dyr). De glemte deres "selv" og gjorde om "mitt" til deres endelige mål. Dette er folk som farer vill fra rett kurs. Resultatet av å glemme Gud er at mennesket blir uvitende om sitt eget "selv". Glemme Gud og glemme en "selv" er forbundet direkte med hverandre.

 

20.

Husk at livet av Jannat kaller for pleie og solidaritet av “selvet”. Å neglisjere “selvet”, vil lede en til Jahannam, og det er tydelig at innbyggerne av Jannat og Jahannam kan aldri være like. Bare innbyggerne i Jannat oppnår gleder og suksesser.

 

21.

(Og livet av Jannat kan bare oppnås dersom Koranen trenges dypt i ens hjerte. Et eksempel på den store virkningen av denne Koranen er at) Hvis vi hadde lagt denne Koranen i hjertet av et fjell (og gitt fjellet egenskap av bevissthet), ville dere ha sett dette (fjellet) skjelve i ydmykhet, bare fra tanken av å krenke Allahs lov. Og det ville ha brast under ansvarsfølelse. Vi tilbyr slike lignelser, slik at folk kan gjenspeile, tenke fornuft og forstå storhet av denne Koranen og forstå konsekvensene av brudd på dens regler.

 

22.

Og hvorfor skulle det ikke være fantastisk? Den er boken fra Allah som eier absolutt makt og myndighet. Han har kunnskap om det usynlige og alt som kan oppfattes. (Han kjenner den nåværende tilstanden av alt så vel som dets latente potensialer og evner. Husk! Skillet mellom det synlige og usynlige er fra menneskelig perspektiv. Fra Guds synspunkt er alt tydelig og klart). Han gir næring til utvikling av de evner og muligheter, uten kostnad.

 

23.

Ja, alt dette er fra Allah, foruten Hvem ingen andre har noe makt eller autoritet. Hele universet tilhører ham. Bare Hans lov er operativ i det, og ingen annens. Hans krefter og kunnskap er ubegrenset. Hans Vesen er mest perfekt og hinsides enhver defekt, og han gir næring til utvikling og gjennomføring av ens personlighet. Han beskytter alt i universet fra virkningene av destruktive krefter, og ingenting er utenfor paraplyen av Hans vergemål. Han har fullstendig kontroll og autoritet, og han har derfor makt til å ta hans program til dens skjebnebestemt mål. Han har bundet alt strengt innenfor dens lover slik at disse ikke kan spre seg her og der og forstyrre det universale systemet. Det er ingen andre lik Ham, og all storhet tilhører ham. Han er langt over muligheten for at makt og myndighet av Han kan tilskrives noen andre, selv en liten del.

 

24.

Allah er skaperen av alt. Mønsteret av hans skapende aktivitet er slik at når Hans lover iverksetter begynnelsen av en prosess, så passerer det gjennom ulike evolusjonære stadier i utviklingen, slik at unødvendige elementer dør bort, og dermed når det dets endelige mål som skiller den fra andre ting. (På dette stadiet ser dere at en ting har blitt opprettet.)

 

Overnevnte er noen av de guddommelige egenskaper. Alle disse egenskapene, i deres mest forholdsmessige, perfekte og høyeste form, er konsentrert i Hans vesen. Slik vedlikeholder Han alt i himmelen og på jorden, hvor alle ting kontinuerlig jobber i henhold til Hans program. Han alene er den som besitter all makt, og Hans makt er basert på absolutt visdom. (Dette er Allah, og Hans bok er Koranen. Det er tydelig at boken til den Allmektige som har disse egenskapene, vil også ha disse fantastiske kvaliteter. Så langt det er menneskelig sett mulig, vil disse egenskapene også gjenspeiles i personligheten av folk som følger denne boken. De ville stå som garantister for universal fred og velstand.)