MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 10: Yunus

1.

Allah som er den kunnskapsrike og velsigner en, sier at dette er vers av boken som har all visdom.

2.

Lurer disse menneskene på hvorfor Vi har belastet en av dem med ansvaret til å advare dem mot konsekvenser av deres feilgjerninger og tilby glade budskap til de som tror på Hans lover, og at han derfor skal ha en høyere rank hos sin Forsørger? Disse menneskene tror at en budbringer skal være overmenneskelig, og derfor krever de mirakler fra ham, men når han ikke utfører mirakler, erklærer de han for å være en løgner.

3.

Det er sikkert at deres forsørger er Allah, som har skapt himmelen og jorden på seks epoker og utfører øverste myndighet over dem, (alt i universet fungerer strengt i henhold til Hans lover i perfekt harmoni). Det er Hans lov at en bestemt ting, i samarbeid med andre, produserer noe nytt. Hvis disse tingene ikke fungerte sammen etter Hans lover, ville ønsket resultat ikke ha kommet frem. Tilsvarende, folk med like tanker slutter seg sammen mot rett sak og deres innsats bringer frem konstruktive resultater. Slik er Allah, deres forsørger, så adlyd kun Ham! Vil ikke dere reflektere over dette?

4.

Alle handlingene deres vil føre til resultater i henhold til Hans konsekvenslov. Dette er sikkert. Hans etableringslov er at Han starter en ting og tar det gjennom ulike stadier i utviklingen og bringer det til dets destinasjon. På samme måte får handlingene til mennesker deres uunngåelige resultater. Riktige handlinger gir konstruktive resultater og gale handlinger gir ødeleggende resultater. Dette ødeleggende resultatet er en smertefull straff som kommer på grunn av den vedvarende benektelsen til å erkjenne sannheten.

5.

Han har designet solen som skinner glød og månen som reflekterer lys, og utnevnt stadier for månen (månefaser), slik at dere kan beregne tid og markere antall år. Allah har ikke skapt dette på en annen måte som ikke skulle samsvar med sannhet. Han forklarer Hans lover tydelig til folk med forståelse.

6.

Sannelig, i vekslingen mellom natt og dag og i alle fenomener som Allah har skapt i himmelen og jorden, er det detaljerte og innsiktsfulle tegn til de som har evnen til å fundere og forstå.

7-10.

Mennesker kan deles inn i tre kategorier. De to første er de som ikke har noe kunnskap om universale lover av Allah, og de som tar til seg denne kunnskapen og overvinner naturkreftene, men mener at livet bare er i denne verden og er fornøyd med livet. Det ultimate målet for dem som tilhører disse kategoriene er Jahannam. Den tredje kategorien består av folk som tror på Allah og livet heretter. De overvinner naturkreftene og bruker dem til beste for menneskeheten i samsvar med evige verdier foreskrevet av Allah. Disse menneskene vil føre salige liv i jannah hvor bekker (av velstand) flyter. Deres liv vil bli et levende vitnesbyrd om at Allah ikke har skapt universet forgjeves eller for destruktive formål (3:189-191). I deres samfunn vil hver person ønske velferd for alle andre. Dette er hvordan de vil forkynner deres beundring av Allah som er Forsørgeren av hele menneskeheten (1:1).

11.

Mennesker gjør hastverk med å gripe det som er til deres midlertidige fordel. Om Allah skulle ha utøvd lignende hastverk i å straffe dem for deres feilgjerninger, ville ingen bli spart. Han har sørget for angrefrist i sin konsekvenslov. Dermed lar Han ting være for en stund for dem som ikke tror på hans konsekvenslov og lar dem virvle rundt i deres troløshet.

12.

Når noe lidelse berører en person som ikke har tillit i Allahs lover, roper han ut til Ham liggende, sittende og stående, men når lidelsen er fjernet, går han på som om han aldri hadde bedt om Allahs hjelp for å redde ham fra den ulykken som hadde rammet ham. Slik oppførsel blir forholdsvis stor hos overtredere.

13-14.

Dere troende, hvor mange folk før dere har blitt utryddet fordi de begikk urett. Allahs budbringere kom til dem med klare bevis med sannhet i deres budskap, men de ville ikke tro. Dette er hvordan feilbegående folk blir ødelagt. Nå har Vi fått dere til å følge dem for å se hvordan dere opptrer.

 15.

Du budbringer, når Våre vers blir resitert til disse menneskene som ikke tror på konsekvensloven, så sier de: "ta med en Koran som er forskjellig fra denne eller gjør noen endringer i dens bestemmelser." Fortell dem: "Det er ikke opp til meg å gjøre endringer i den etter mitt ønske. Jeg følger bare det som er åpenbart for meg. Faktisk så frykter jeg for refselse som jeg kan få på dommedagen om jeg selv skulle gå imot min forsørger" (11:113, 17:46-74, 29:51, 68:9).

16.

Si til dem: "Hvis denne åpenbaringen ikke hadde vært fra Allah, ville jeg verken ha formidlet det til dere, eller ført det til deres kjennskap. For å bevise at jeg ikke forteller løgn, og for å vise hva slags person jeg er, produserer jeg enda et bevis. Jeg har bodd blant dere hele mitt liv (før denne åpenbaringen kom til meg). Kan dere ikke i det minste forstå det?

17.

Hvem kan begå mer urett enn den som dikter opp ting og presenterer dem som guddommelig åpenbaring? En som får Hans sanne åpenbaring, men lyver om det, begår like stor urett. Begge er faktisk like skyldige, og den guddommelige loven er at de som følger feil sti, vil aldri ha fremgang!

18.

Disse benektere tilber objekter som verken kan hjelpe dem eller skade dem. De påstår "disse er ikke guder men meglere mellom oss og Gud." Si til dem: "Tror dere at Allah ikke er klar over det dere ønsker, og at Han trenger meklere for å kommunisere gjennom slike objekter som ikke har noe kjennskap om himmel eller jord? Allah er langt over slike objekter som de likestiller Ham med.

19.

Du budbringer, det ultimate målet med ditt oppdrag er å eliminere forskjellene mellom mennesker og gjøre dem til én nasjon slik som de var i begynnelsen av menneskets historie. De skapte forskjeller og ble splittet. Hadde Vi ønsket så kunne Vi ha tvunget dem til å danne en forent nasjon, men dette ville ha fratatt dem friheten til valg. Vi sendte dem veiledning, så de skulle klare og igjen samle seg til ett forent Nasjon.

20.

De spør om hvorfor Allah ikke viser dem et mirakel slik at de kan tro på det du sier. Fortell dem: "Jeg er her for å etablere et samfunnssystem som vil føre til salige resultater (som ikke finnes i dag). Disse resultatene vil være bevis for sannheten av det jeg sier. Så dere bør vente, og det samme skal jeg gjøre.

 

21.

Men de vil ikke vente så lenge. Mennesket er så utålmodig at når noe lidelse berører ham, roper han til Allah (10:12), men når lidelsen er fjernet, finner han opp ulike måter for å gå imot Våre lover og glemmer at Allahs konsekvenslov er raskere enn hans påfunn. Hans budbringere merker seg det Han gjør uten forsinkelser.

22.

Hvis du vil se hvor utålmodige mennesker er, så se hva som skjer når folk reiser på land og sjø. Når de er ombord og vinder er gunstige, gleder de, men når stormfulle vinder kjører forbi skipet og bølgene feier over fra alle kanter, så innser de at de har blitt fanget i uværet. Kun da roper de til Allah fra dypet av deres hjerter. "Hvis du redder oss fra dette, skal vi være blant de takknemlige"!

23.

Men når de er reddet, glemmer de alle deres løfter og begår alle slags unødvendigheter på jorden og glemmer at disse utskeielsene vil tale imot dem. Jeg vil gi dem glede av verden en stund, men på tiden av regnskap, vil resultatene av deres feilgjerninger blir klare for dem.

24.

Lignelsen om livet til den fysiske verden er som regnet som kommer fra skyene, og ved dets blanding med jord oppstår det produkter som mat for mennesker og fe, og jorden blir dekorert med fargerike lag. De som bor på den trur at de har fått herredømme over det, men plutselig, i takt med Våre lover, så kommer det hete enten om natta eller på dagen, som ødelegger hele avlingen, som om noen vekst hadde stått der i går. Ved slike eksempler klargjør Vi lover for dem som prøver å forstå.

25-26.

Allah gir veiledning til menneskeheten som fører dem til en tilstand hvor alt er trygt og beskyttet. De som følger denne måten og gjør godt, blir belønnet heretter eller enda mer. De er aldri gjort noe til skamme eller vanære. Det er slike folk som skal være beboere av jannah.

27.

Som for de som gjør urett, vil deres vederlag være lik deres gjerninger. Det blir ingen som kan beskytte dem mot Allahs straff. De vil bli gjort til skamme og vanæret. De vil være omsluttet av dyp mørke, som av natten. Det er folk som disse som skal være beboere av Jahannam.

28-29.

Dagen da Allah vil samle dem, skal han si til dem som hadde satt opp andre til Ham: "Dere og alle dem som dere hadde satt opp likestilte til Meg, bli hvor dere er." Deretter vil de skilles fra hverandre. Dem som de hadde prøvd å likestille med Allah vil si til dem "det er feil av dere å si at vi hadde bedt dere tilbe oss. Allah er tilstrekkelig vitne mellom oss og dere. Faktum er at vi var uvitende om deres tilbedelse av oss. Vi hadde ikke bedt om noe slikt."

30.

Alt det mennesker gjør, blir registrert, og de vil bli riktig kompensert for deres gjerninger etter Allahs konsekvenslov, og alle guder deres fantasi hadde reist opp, skal forsvinne.

31.

Du budbringer, spør dem: "Hvem ernærer dere med gaver fra himmelen og jord? Hvem har skjenket dere velsignelser av hørsel og syn? Kort sagt, hvem regulerer affærer av deres eksistens? De vil umiddelbart si "Allah". Spør dem at når de erkjenner at Allahs lover kontrollerer den fysiske verden og livet, hvorfor følger de ikke Hans lover i det menneskelige sosiale samfunn også?

32.

Slik er din Allah (som har fastsatt lover for å kontrollere den fysiske verden og livet til mennesker). Disse lovene er basert på sannhet. Reflekter over resultatet som kan oppstå på grunn av forkastelse av Allahs lover. Mange valgte feil retning. Dere kan selv dømme hvilken vei dere vil følge.

33-34.

(Hvis disse menneskene ikke kan tro selv etter så klare begrunnelser, da...). Lovverket av Forsørgeren er bevist til å være sant. De som (går på avveie) tror faktisk ikke på Allahs lover. Spør dem om det er noen blant dem som de likestiller med Allah, som kan starte etablering av noe, og dermed passere det gjennom ulike stadier av utviklingen og føre den til dets destinasjon. Fortell dem at kun Allah kan gjøre slikt. Så hvorfor vender de bort fra Ham?

35.

Spør dem om det er noen blant dem (deres oppdiktede guder) som de har likestilt til Allah, om de kan vise veien til sannheten? Fortell dem at Allah alene kan gjøre dette. Er det da ikke naturlig å følge Han som veileder til den riktige banen (riktig livsstil) enn andre guder som ikke kan tilby riktig veiledning, og som står fast (i form av statuer) og trenger hjelp selv? Spør dem ”Hva er galt med dere som tar slike beslutninger?"

36.

Faktum er at de fleste av dem følger ren gjetning. Men det er sikkert at sånne gjetninger kan ikke nytte mot sannheten.

37.

Koranen derimot består av ren sannhet. Den kan ikke være en forfalskning. Den validerer sannheter avdekket i tidligere skrifter. Den oppklarer dens læresetninger. Det er ikke noe tvilsomt i denne boken (2:2). Den er en åpenbaring fra menneskehetens Forsørger.

38.

Om de fortsatt påstår at Koranen ikke er fra Allah, men at budbringeren har fabrikkert den, så si til dem: "Hvis dere tror slikt, så prøv å fabrikkere selv en surah (koranens kapitler) lik disse og dermed kan dere likestille hvem nå dere skulle ønske til Allah, om dere nå er sikre om deres påstand" (2:23).

39-40.

I prinsippet kan innholdet i Koranen forstås på følgende måter:

1. Gjennom menneskelig kunnskap som har nådd et slikt avansert punkt at de kan forstå dens innhold.

2. Gjennom resultater produsert av et system basert på Koranens lover og verdier.

3. Gjennom historiske bevis som viser hva slags resultater ble produsert av forskjellige systemer i fortid.

Disse menneskene har ingen av de overnevnte ferdigheter, men dette stopper dem ikke fra å diskreditere Koranen. Dette er ganske enkelt urett (å ikke følge riktig bane selv etter å ha fått kjennskap til det). Hvis de skulle bruke noen av ovenstående ferdigheter, ville det bety at det er mulig at minst noen av dem kunne komme til å tro. Resten ville være de som er bestemte på å skape kaos.

41.

Til tross for alt dette, om de fremdeles anklager deg for bedrageri, si til dem "La meg gjøre mitt arbeid uten deres forstyrrelser, og dere kan utføre deres uten min. Dere er ikke ansvarlige for hva jeg gjør og jeg er ikke ansvarlig for hva dere gjør. (Resultatene vil vise hvem sitt krav er basert på sannheten.)"

42.

Det er noen blant dem som gir indikasjon til at de virkelig hører på deg, men de gjør ikke det. Du kan ikke få slike døve personer til å høre på deg. De ønsker rett og slett ikke å forstå (6:25).

43.

Det er noen blant dem som ser på deg som deres mulige veileder, men deres tanker er andre steder. Du kan ikke få slike blinde til å se når de ikke ønsker å reflektere (7:198).

44.

Fakta er at Allah gjør ikke noe urett på noen, men det er det folk selv som er ansvarlige.

 

45.

På Regnskapsdagen når de er samlet, vil det virke for dem som om de hadde vært i verden omtrent en times tid på dagen. De vil gjenkjenne hverandre. De som hadde diskreditert Allahs konsekvenslov vil være angerfulle for ikke å ha fulgt den rette veien.

46.

Du budbringer, du lurer kanskje på om enden som dine motstandere blir advart mot vil komme i din levetid eller ikke, eller om du vil tilbringe hele livet i slike kamper. Slutten kommer i henhold til Min konsekvenslov. Ditt ansvar er kun å kommunisere budskapet med full tillit. De vil bli kompensert for deres handlinger, siden det er Allah som overvåker det de gjør (13:40, 23:95, 43:42).

47.

Vi har sendt Våre budbringere til alle folkeslag. Når deres budbringere kom til dem, ble deres interne saker rettferdig avgjort og de ble ikke behandlet urettferdig.

48.

Men de fortsetter å spørre deg med hensyn til tid, om det du har advart dem mot, skal skje eller ikke.

49.

Fortell dem at det ikke er i din makt å si når dette vil skje. Du har ingen makt til å samle det som er fordelaktig selv for deg, eller unngå alt som er sårende. Alt dette er fastsatt i henhold til Allahs konsekvenslov. Den samme loven bestemmer perioden av livet til folk. Når denne perioden kommer til en slutt, kan ingen holde den tilbake eller forlenge den et eneste øyeblikk (7:34).

50.

Du budbringer, be dem om å vurdere det de kan gjøre. Allahs straff kan inntreffe dem plutselig i løpet av natt eller dag. Hvorfor er disse skyldige folk så oppsatt på å fremskynde ankomsten av denne dagen?

51-52.

Disse menneskene venter på at denne timen skal komme slik at i tilfelle den kommer så kan de begynne å tro på det. Men å tro på det den gang vil være nytteløst. Da vil det bli sagt til disse som begikk urett "Nå kan dere smake på den varige straffen. Dere kan uansett ikke forvente bedre avkastning enn det dere hadde jobbet for?"

53-54.

De spør deg igjen og igjen om det du sier virkelig vil skje. Si "Ja, min forsørger står vitne til at det vil skje, og at dere ikke kan unnslippe det." Når straffen kommer, vil dere ikke kunne unngå det, selv om dere skulle tilby alle jordens skatter som løsepenger. På dette tidspunktet vil de forgjeves prøve å undertrykke den fulle dybden av deres følelse av anger. Men dommen vil bli sendt på dem i all sin makt og de skal ikke være forurettet.

55-56.

Husk at herredømme over hele universet tilhører Allah, slik at alle Hans lover er ukrenkelige, men disse menneskene forstår ikke dette. Liv og død av enkeltpersoner og nasjoner er fastsatt i henhold til Hans lover der alle blir rekompensert i henhold til deres gjerninger.

57.

Den samme loven har nå kommet til menneskeheten fra deres forsørger. Den helbreder plager dere har i deres hjerter og er veiledning og velsignelse til de som tror på den.

58.

Du budbringer, si at det er kun gjennom forsørgerens gunst at dere har mottatt denne. Dere bør derfor glede dere over den. Den er mer dyrebar for dere enn all rikdom dere kan samle.

59.

Be dem tenke over det de gjør. Allah har gitt dem midler til næring, men de har erklært noen av dem til å være lovlige og andre ulovlige, ut av deres egen vilje. Har Allah tillat dem til å bestemme denne skildringen, eller har de diktet opp denne tilknytningen til Ham?

60.

Hva synes de som dikter opp løgn mot Allah om Dagen for regnskap? De blir ikke umiddelbart beslaglagt for deres feil på grunn av gyldigheten til angrefristloven, men de er ikke takknemlig for det.

61.

Du budbringer, Allahs konsekvenslov opererer slik at uansett hvilken tilstand du befinner deg i og uansett hva du resiterer fra Koranen, så overvåkes det av Allah. Dere folk, uansett hvor dypt oppslukt dere er i en tilsetting, så overvåker Vi det. Husk at ikke engang den minste ting på jorden eller i himmelen kan unnslippe overvåkning av Forsørgeren, og at det ikke er noe større eller mindre enn dette som ikke er registrert tydelig nok i dette regnskapet.

62-64.

De mennesker som overholder Allahs lover er Hans venner. De skal ikke ha frykt eller angst. Disse er de som har trodd på Allah og er dermed de som vokter seg. For dem kommer glade budskap fra deres Forsørger om et salig liv, både i denne verden og i det hinsidige. Disse løftene fra Allah endres ikke. Alle disse, i seg selv, utgjør en stor prestasjon (3:138, 4:141, 16:89, 102, 24:55).

65-66.

Du budbringer, du bør ikke føle sorg på grunn av ondsinnede ord fra dine motstandere. De kan ikke undertrykke deg med slike ord, siden all makt og myndighet tilhører Allah som skjenker makt til de som følger Hans lover. Han hører hva de sier og vet hva deres intensjoner er. Faktum er at alt som er i himlene eller på jorden er engasjert i oppfyllelsen av Hans plan. Bare tenk på det de gjør når de likestiller andre myndigheter til Allah, basert på deres egne gjetninger. De bare smigrer seg forgjeves med deres vrangforestillinger.

67.

Det er ifølge Allahs plan at natten har blitt skapt for hvile og dagen for å bevege seg i lyset. Også i dette er det tegn for dem som hører etter.

68-70.

Blant dem er de som sier at Allah har tatt til seg en sønn. Nei! Han er langt over slike vrangforestillinger. Han er selvforsynt. Uansett hva du finner i universet, tilhører Ham. Spør dem om de har noe myndighet fra Allah til å komme med slike uttalelser? Dere tilknytter slike ting til Allah i ren uvitenhet. Selvfølgelig, de som oppdikter løgn om Allah kan ikke få fremgang. De kan få noen midlertidige verdslige fordeler, men til syvende og sist vil de bli rekompensert for sine gjæringer og få alvorlig straff for deres blasfemi.

71-72

(Usann tro fører til ødeleggende resultater, fordi uriktige samfunnsnorner styrter samfunn. For å illustrere dette, Fortell dem historien om Noa.)

Noa sa til sitt folk: "mitt folk, hvis dere blir plaget av min bosettelse blant dere, eller at jeg advarer dere i lys av guddommelig veiledning, så kan jeg bare gå tilbake og få støtte fra min Allah. Dere kan bygge et komplott mot meg, i samarbeid med deres partnere og kontrollere at deres tomter ikke møter tap. Så ta en bestemt avgjørelse mot meg og ikke vent med å utføre den. Hvis dere avstår fra motstanden deres, vil det være til nytte for dere. Jeg ber ikke om noe belønning fra dere. Min belønning får jeg kun fra Allah. Jeg er pålagt av Ham til å være blant dem som bøyer seg for Hans direktiver."

73.

Men de fortsatte å behandle ham som en løgner. Vi reddet ham og de som var med ham i arken, og fikk dem til å lykkes i myndighet, mens deres motstandere og de som hadde vurdert Mine lover til å være falske, druknet. Vurder resultatet av dem som hadde blitt advart om konsekvensene av gale gjerninger.

74.

Så etter Noa, hevet Allah andre budbringere blant deres folk. De brakte klare føringer fra Allah, men folket ville ikke tro på dem. De fortsatte i deres første reaksjon på budbringere, altså å avvise dem. Dette er hvordan hjertene til de som fortsetter på feil sti blir forseglet (slik at ikke noe godt kommer inn).

75.

Etter dem sendte Vi Moses og Aron med klare instruksjoner til farao og hans adelsmenn, men sistnevnte oppførte seg arrogant mot dem siden de hadde vent seg til gale levemåter.

76-77.

Det var for sikkert sannheten (de riktige samfunnsnormer) som ble åpenbart foran Farao og hans adelsmenn, men de sa at det var en klar fabrikasjon. Moses sa: "synes dere virkelig dette om sannheten som har kommet til dere? Dere bør vite at de som dikter opp løgner kan ikke gjøre det så godt."

78-79.

De svarte: "Har du kommet til oss for å snu oss bort fra livet som våre forfedre har lært oss angående hvordan vi skal regjere i dette landet? Vær trygg på at vi ikke vil tro deg."

Farao sa:" Kall sammen alle ledere og prester i mitt herredømme" (7:111-124).

80-82.

Da de ankom, var det duket for deres konfrontasjon med Moses. Moses sa til dem: "legg frem deres argumenter." Da de gjorde det, sa Moses: "Dette er en fabrikasjon om sannheten at Allah som ikke vil føre til noe. Allah lar ikke arbeidet til de som skaper kaos få fremgang. Dere vil se hvordan Allah etablerer sannheten gjennom Hans lover, uansett om dette ikke blir likt av de som begår gale gjerninger" (8:7-8).

83.

Til tross for alt dette trodde ingen på Moses på grunn av frykt for forfølgelse på vegne av farao og hans adelsmenn, unntatt ungdom fra blant deres folk. Du kan forstå fra dette, hvor kraftig og undertrykkende Farao var. (Blant Faraos folk hadde også enkelte prester trodd på det Moses hadde å si 7:121).

84.

Moses sa til sitt folk: "Når dere har trodd på Allah (og hans samfunnslover) så sett all deres lit til Ham og ikke frykt makten til Farao. Dette vil vise at dere er sanne muslimer."

85-86.,

De sa: "Vi setter vår lit til Allah, Vår Forsørger. Ikke lever oss til tyranner fordi de anretter deres begjær etter hevn over oss. Beskytt oss mot forfølgelsen av benektere."

87.

Allah sa til Moses og hans bror: "Dere må bo i Egypt for en stund. Dere bør starte programmet for opplæringen av deres folk til å etablere velferdssamfunn basert på Allahs samfunnsnormer. For dette formålet bør dere velge noen husstander fra blant deres folk. Muntre dem opp med glade budskap av salig liv som de ønsker."

88.

Moses sa: "Dette skal vi absolutt gjøre. Men det er en tvil i mitt folks sinn som må fjernes. De sier at farao og hans adelsmenn begår all slags tyranni og ondskap og får folk til å gå seg vill på styrken av sine rikelige midler. De lurer på hvorfor Allah ikke fratar disse midlene fra dem, og deres evner til å bruke disse. De sier at Farao og hans folk vil ikke komme til den rette veien til de ikke får straff for alt dette! "Moses la til "Vi støtter også hva vårt folk sier."

89.

Allah svarte: "Jeg aksepterer deres bønn, men det kan bare oppfylles gjennom egen innsats. Vær standhaftige i kamp og ikke følg veien til de som mangler kunnskap" (20:36, 20:42).

90.

Da fikk Vi Bani-Israel til å krysse havet. Farao og hans allierte forfulgte dem for å gripe og straffe dem. Da Farao var på nippet til å drukne, ropte han ut: "Jeg tror at det ikke finnes noen andre Guder, enn Guden til Bani-Israel, og jeg erklærer meg selv til å være en av dem som bøyer seg for Ham."

91.

Allah sa til ham via Moses: "Du har gjennom ditt hele liv utøvd kaos og undertrykt de fattige. Nå som døden konfronterer deg, tilbyr du din omvendelse."

(Slik omvendelse er meningsløst fordi omvendelse er av hensyn til å gjøre bot for det urette som er gjort og er fåfengt på tidspunktet for dødsfallet siden det ikke er tid igjen for å gjøre det godt igjen (4:17-18).)

92.

Allah la til: "Du vil bli druknet men liket vil bli lagret for å tjene som en advarsel til dem som kommer etter deg. Mange er uaktsomme til Allahs advarsler.

93.

Deretter lot Allah Bani-Israel bosette seg i et gunstig sted og ga dem sunne bestemmelser. Men i stedet for at de skulle forbli en forent nasjon, skapte de forskjeller seg imellom, selv etter at åpenbaringen ble sendt til dem. På regnskapsdagen vil Allah dømme mellom dem i forhold til det de fraksjonerte seg på.

94-95.

Dere folk, hvis dere har noen tvil om det som Vi har avdekket vedrørende utgangen av tidligere nasjoner, be bokens folk bekrefte disse historiene. Alt som har blitt fortalt i Koranen er sant. Dere bør derfor ikke være blant dem som tviler på dette. Vær heller ikke blant de som behandler denne åpenbaring som falsk. Hvis dere gjør dette, vil dere lide tap.

96-97.

Hvis disse menneskene ikke tror på sannheten til tross for mange argumenter, er det lite sannsynlig at de vil la seg overbevise av andre lignende argumenter. De bare venter på at straffen skal komme til dem. (10:74, 88:100).

98.

Det er tydelig fra historien at folk generelt ikke tror før noe lidelse overgår dem, men som allerede nevnt (10:91), å bekjenne tro på siste stund er til ingen nytte. Et unntak er imidlertid folket til Jonas. Jonas forlot dem i tro at de var fortapt. De derimot bekjente troen før refselsen overtok dem. De ble dermed reddet fra skam som de ville ha fått i denne verden. De fikk midler til å leve et komfortabelt liv en stund (21:87, 37:147, 68:48).

99-100.

Hvis mennesket ikke hadde vært utstyrt med valgfrihet, ville alle som bor på jorden ha trodd på sannheten. Men dette er ikke Allahs måte. Ville du da tvinge dem til å tro? Husk at ingen kan ha tro unntatt gjennom måten foreskrevet av Allah, nemlig gjennom bruk av fornuft og refleksjon. Sannheten er fortsatt uklar for dem som ikke følger fornuft.

101.

Saken ville ha blitt relativt klart for dem om de bare vurderte naturlovene av Allah i universet (41:53). Men ingen åpenbaring eller advarsel kan være til noe nytte for de som forakter å selv tenkte (2:6-7).

102-103.

Hva kan sies om folk som oppfører seg på en slik måte enn at de bare venter på at historien skal gjenta seg. De kommer til å lide samme konsekvenser av deres feil, som også ble erfart av tidligere nasjoner. Fortell dem at de kan gjerne fortsette å vente på det uunngåelige, og at du vil gjøre det samme. Fortell dem at når straffen kom (til tidligere generasjoner), ble Allahs budbringere og de som hadde tro, reddet. Dette vil for sikkert også skje nå, fordi Allah har påtatt seg ansvaret for å redde dem som tror.

104-107.

Du budbringer, si til disse menneskene: "Hvis dere fortsatt er i tvil om min levemåte, la det bli klart for dere at jeg kommer ikke til å adlyde myndigheter som dere adlyder foruten Allah. Jeg skal kun adlyde Allah som styrer livet og døden, og jeg er ledet av Ham til å være en av de som tror på Ham og å slå standhaftig mot levemåten som er grundig og rett frem. Jeg kommer aldri til å bli en av dem som følger andre lover. Jeg ber også dere å aldri adlyde noen andre enn Allah, for ingen andre unntatt Ham kan verken hjelpe eller skade dere. Hvis dere følger noen andre enn Allah, vil dere bli regnet blant de som begår urett. Merk dere at eventuell skade dere skulle oppleve, vil være i henhold til Allahs konsekvenslov. Ingen andre enn Allah har myndighet til å utføre dette. Likeså, om noe godt kommer til dere, så kan ingen andre stoppe det heller. Alt skjer i samsvar med Allahs lover. Han er Beskytter og Benåder."

108.

Fortell menneskeheten at det ikke er noe tvil i at sannheten fra Forsørgeren har kommet til dere. En som lar seg bli veiledet, vil ledes til hans fordel. Men en som velger å gå på avveie vil bare skade seg selv. Fortell dem at du på ingen måte er ansvarlig for å beskytte dem mot konsekvensene av deres feil.

109.

Erklær dette til menneskeheten og følg deretter det vi har åpenbart for deg og vent trofast til problemet mellom deg og dine motstandere er avgjort av Allah. Han er den beste av alle dommere.