MAFHOUM ul QURAN

 

Surah 45: Al-Jâthiya

 

1.

Allah den Allmektige, som fortjener all beundring og som er sublim sier at:

 

2.

Dette guddommelige regelverket blir avslørt fra Allah, som foruten å være allvitende, holder høyeste makt og myndighet.

 

3.

Tegn på hans kraft og visdom finnes overalt i himmel og på jord, men bare folk som har tro på sannheten av Hans lover kan oppfatte dem.

 

4.

Hans tegn finnes (ikke bare i det ytre universet, men også) i deres egen kreasjon, så vel som i kreasjonen av alle andre levende vesener som er spredd. Men disse tegn er kun synlige for dem som tror på sannheten av Hans lover.

 

5.

Og i rotasjon av natt og dag, i regn som kommer ned fra skyene som gir nytt liv til død jord, og vindene som endrer retning etter faste tider. I alle disse er det tegn som viser sannheten av guddommelige lover, men bare til dem som bruker deres intellekt og fornuft.

 

6.

Den Allmektige har skapt lover som fungerer i ytre univers, og har også åpenbart lover som gjelder menneskesamfunnet. Disse lovene er basert på absolutt sannhet. Hvis de ikke har tro i de guddommelige lovene som er åpenbart for deg, selv etter å ha grublet over Hans tegn som er fordelt over hele universet, spør dem hva ellers trenger de for deres overbevisning?

 

7.

Å følge disse reglene vil bringe suksess og lykke. Det vil være undergang for den som forkaster dette når han innser at han har å kjempe for et slikt liv. Dette fordi hans egoistiske og komfortable liv har gjort ham sløv og inaktive. Dette er faktisk den egentlige grunnen for hans fornektelse, men han skjuler dette under dekke av løgn og bedrag (26:222).

 

8.

Så på tross av å lytte til når det guddommelige regelverket blir presentert for ham, snur han seg i ren arroganse som om han ikke har hørt den. Resultatet av hans fornektelse og opprør vil ikke være noe mindre fryktelig straff.

 

9.

Det er på grunn av arroganse at han gjør narr av Våre lover. Slike folk vil få ydmykende straff nettopp på grunn av deres latterliggjøring og narr av guddommelige lover.

 

10.

Flammene fra brannen av Jahannam omringer dem (Akk, om de bare kunne innse dette ~ 29:24;! 79:36, 82:16.) På den tid vil verken deres eiendeler være til noe nytte, og heller ikke noen av de gudene som de hadde sett på som deres beskyttere i stedet for Allah. En forferdelig straff venter dem!

 

11.

Denne Koranen veileder alle til et fantastisk hyggelig liv. Derfor, folk som fornekter slike guddommelige lover, kan ikke forvente noe annet enn et liv av alvorlig og forferdelig lidelse.                                                                                                                                                                 

 

12.

Hvordan guddommelige lover frembringer slik komfort og gleder i livet, kan forstås etter at en har grublet og reflektert over naturlovene. (For eksempel) Det er Allah som har ordnet havet slik at båter kan seile på den etter Hans lover. Dermed blir det mulig for dere å flytte rundt og søke livsopphold. Deretter gir deres innsats fruktbare resultater.

 

13.

Dette gjelder ikke bare havet. Han har dempet alt i himmelen og på jorden for dere, innenfor rammene av Hans lover. Og her er det tegn for dem som tenker og reflekterer (det faktum at De som får kjennskap til lover som regulerer alle aktiviteter i universet, vil være i stand til å kontrollere disse kreftene og utnytte dem fordelaktig).

 

14.

Dere troende, gjør alltid deres ytterste for at folk som ignorerer denne guddommelige revolusjonen, er beskyttet mot den uunngåelige ødeleggelsen som vil gjengjelde alle deres gjerninger.

 

15.

Deres plikt er å fortsette å gjøre innsats, men dere kan ikke endre resultatet av deres gjerninger. I følge Vår konsekvenslov vil den med positive handlinger dra nytte, og den som går seg vill vil selv lide konsekvensen av dette. Dere kan ikke påvirke noe utenfor rammen av loven. Alle deres skritt går mot den. (Historiske episoder fra fortid bærer vitnesbyrd om dette faktum.)

 

16.

Og vi innvilget Bani-Israel dette Guddommelige regelverket, og sendte mange Budbringere mot dem (3:78, 6:90). Vi fulgte dem opp med hyggelig levestandard og de fikk en særegen status blant alle moderne nasjoner.

 

17.

Den guddommelige koden som ble gitt til dem var veldig klar. Imidlertid skapte de fraksjoner og skapte splittelser på grunn av forskjeller som følge av sjalusi og stahet, selv etter å ha mottatt kunnskap. Sannelig vil deres Forsørger dømme dem på dagen av dom og be dem vurdere alle forhold hvor de pleide å være forskjellige fra hverandre.

 

18.

Deretter sendte Vi deg på den klare og rette veien med indikert inspirasjon (42:13). Du bør holde følge med den, og ignorere ønskene til folk som ikke kjenner sannheten.

 

19.

De (folk som danner grupperinger mot deg) vil være til ingen nytte for deg fordi overtredere av guddommelige lover har alltid vist seg å foretrekke de motsatte lovene. (Du trenger ikke være redd for dem fordi) Allah beskytter og vokter mennesker som er rettferdige og som vokter guddommelige lover.

 

20.

Denne guddommelige koden inneholder forskriftene av visdom for hele menneskeheten. Den veileder de som tror på dets sannferdighet, til riktig destinasjon, og er en kilde til næring og utvikling for alle.

 

21.

Tror folk som er på feil vei og skaper forvirringer at Vi skulle likestille dem med dem som tror på sannheten av Våre lover og arbeider med det konstruktive programmet etablert av Oss? Ville Vi ha likestilt livet og døden av begge grupper? For en feilaktig antakelse dette er.

 

22.

De vet ikke at Allah har skapt universet for et formål (og ikke som noe unyttig og ødeleggende.) Hensikten er at hvert menneske skal kompenseres for det han har gjort, og ingen skal bli urettferdig behandlet.

 

23.

(Folk spør hvorfor mennesker trenger guddommelig veiledning når de har fått intellekt og evne til å resonnere.) Men har dere ikke kommet over en slik person som gjør om sine egne følelser til hans beskytter i nød og deretter lar hans egen begjær diktere hans handlinger? Har dere ikke sett hvordan han velger feil sti til tross for besittelse av kunnskap og intellekt? Hans følelser overmanner ham, som om hans hørsel og hjerte har blitt forseglet og øynene er dekket av et slør. Han kan verken høre eller se noe og følgelig forstår han ikke noe (46:26). Når en person er så overveldet av sine følelser, kan ikke noe annet et guddommelig åpenbaring gi ham riktig veiledning. (Det mest verdifulle fakultetet et menneske har er hans intellekt. Når intellektet er blindet av følelser, så blir han slave av sine følelser. Han finner dermed måter å tjene sine ønsker på og kommer opp med alle mulig argumenter for å rettferdiggjøre dem. Under slike omstendigheter kan kun en makt som er høyere enn menneskets intellekt og følelser gi veiledning. Og denne kraften kan ikke være noe annet enn guddommelig veiledning) Kan dere ikke reflekterer over denne virkeligheten?

 

24.

Personer (som nekter veiledning og tar deres egne følelser som deres beskyttere i nød) mener at livet er kun navn på verdslig eksistens. I denne verden blir mennesker født som siden dør, og slik fortsetter denne syklusen av livet. (Et barn blir født, lever et fysisk liv, kroppen blir svakere og han dør. Livet er over. Mennesket har ikke noe annet liv enn dette fysiske livet.)

 

Folk som ikke har noe kunnskap om menneskets virkelighet, spekulerer på grunnlag av overfladisk kunnskap. (Et menneske består ikke bare av hans fysiske kroppen som ender når livet slutter. Dette er nivået av dyrelivet ~ 47:12. Mennesket har også noe annet og det er hans "selv". Hans ”selv” blir ikke ødelagt med den fysiske døden. Den fortsetter å leve. Akkurat som kroppslig næring og vekst trenger fysiske lover, trenger også det menneskelige selvet lover som er basert på guddommelig veiledning for dets utvikling og vekst. Derfor er guddommelig veiledning nødvendig)

 

25.

Når klare lover basert på vår veiledning blir formidlet til dem (som begrenser livet til kun denne verden), så har de ikke noe skikkelig grunn til å motsette seg det. De gjør så kun ut av stahet og sier: "Hvis de døde virkelig kan bli brakt til livet, så bring våre forfedre tilbake. Først da vil vi mene at din påstand er sann!"

 

26.

Fortell dem at liv og død følger guddommelige lover som sier at mennesker ikke kan komme tilbake til verdslig liv etter døden. De får et annet liv i det hinsidige. Dette er en absolutt virkelighet og selv om det ikke er noe tvil om dette, vil de fleste ikke forstå.

 

27.

Alt dette skjer i henhold til lover av den Allmektige, som kontrollerer universet. Når den store revolusjonen inntreffer, vil folk som trår feil vei lide et stort tap.

 

28.

På den tiden vil du se at feilende nasjoner vil miste deres styrke og knele i ydmykhet. Hver nasjon vil bli innkalt for å undersøke grunnen til deres gjerninger. Resultatet vil vises for dem, og de skal kompenseres rettferdig for deres begåtte handlinger (19:68).

 

29.

(De vil bli fortalt) Uansett hva dere gjorde, så ble deres handlinger registrert umiddelbart. Denne registreringen taler den absolutte sannheten, ingenting mer eller mindre.

 

30.

(Hver person vil bli retribuert i henhold til registrering av hans eller hennes handlinger.) De som tror på sannheten av Våre lover og arbeider på dette konstruktive programmet, vil bli velsignet med velsignelse av deres Forsørger. Dette vil åpenbart være en stor prestasjon!

 

31.

Og de som forkastet sannheten, vil bli fortalt, "Når Mine lover ble presentert for dere, oppførte dere svært arrogante og begikk alle slags forbrytelser."

 

32.

Og dere ble advart at "Allahs lover beviser seg til å alltid være sanne. Denne revolusjonen er bundet til å komme. Det er ingen tvil om det." Dere pleide å si: "Vi vet ikke hva denne Revolusjonen er. Vi tror at det bare er en vag teori og derfor er vi ikke overbevist! "

 

33.

På den tid vil deres onde gjerninger manifestere seg, og dere vil bli omringet av de tingene dere pleide å latterliggjøre.

 

34.

De vil bli fortalt: "Akkurat slik som dere ignorerte og ble uvitende om denne tiden, vil Vi i dag ikke bry Oss om dere. Deres ende er undergang og ødeleggelse og ingen kan hjelpe dere fra å bli kvitt denne straffen."

 

35.

Dette fordi dere latterliggjorde Allahs lover, og hold dere i bedrag til fordel av verdslige gevinster. Derfor kan dere verken unnslippe denne straffen eller bli tatt tilbake. (fordi Våre tjenester kan kun oppnås gjennom egne gjerninger, og ikke forsoninger ~ 30:57).

 

36.

På den tid vil Allahs egenskap av velferd, som er spredt over hele universet, også bli operativ i den menneskelige verden og kreve spontan beundring fra hver og en (1:1, 83:6).

 

37.

Og alle vil innrømme at det ultimate suverenitet i universet tilhører Ham. Han er den allmektige og Hans beslutninger er rasjonelle.