MAFHOUM ul QURAN

 

SURAH 19: MARIAM

 

1.

Allah den gavmilde, veiledende, eviglevende, allvitende, og altseende har sagt…

 

2.

Dette er en fortelling av velsignelser som din Forsørger hadde skjenket hans hengivne Zacharias (Zacharias).

 

3.

Det har seg slik at Zacharias adresserte hans Forsørger i en lav underdanig tone (3:37)

 

4.

Og sa: ”O min Forsørger. Jeg blir svakere på grunn av min alder og mitt hode glitrer av grå hår. Fram til nå har det aldri hendt at jeg har bedt deg om noe, og at det ikke har blitt gitt (derfor håper jeg inderlig at denne bønnen i min alderdom vil også bli gitt nåde.)

 

5-6.

(Jeg er gammel) Min kone er ufruktbar (og det er ingen sjanse for meg å få noe avkom). Det er ingen blant mine etterkommere som er i stand til å føre navnet til (verdig og fremstående kjennetegn ved) Jakobs hus videre. (Jeg frykter at dette kan gå tapt og kontinuitet kan bli forstyrret.) Så min Forsørger, av din nåde, gi meg en arving som vil være i stand til, verdig og fortjent på alle måter, slik at jeg kan betro denne arven til hans omsorg.

 

7.

(Vi hørte hans bønn og sa) Zacharias, Vi gir deg den gode nyheten om en sønn. Når han blir født skal han hete Yahya (Johannes). Denne gutten vil bli svært enestående, og det vil ikke ha vært noen som ham før (i klanen din). (19:65)

 

8.

Zacharias (var ekstremt glad ved å motta gode nyheter, men når han tenkte på det fysiske handikap, for sitt personlige tilfredsstillelse søkte han nærmere avklaring og) sa: ”min Forsørger. Hvordan kan jeg få et barn når min kone alltid har vært ufruktbar og jeg har blitt syk av alderdommen. (Vil dette barnet bli født hos meg, eller skal jeg adoptere en sønn, i likhet med Maria som blir oppdratt av meg ~ 3:39.)

 

9.

(Hans Forsørger svarte) Barnet blir født som din egen sønn, akkurat som andre barn blir født. Å ha viten om at du vil få barn på naturlig måte, selv i høy alder, er ganske enkel for Oss å vite. vi tok deg inn i eksistens, når det tidligere ikke var noen spor av deg."

 

10.

Zacharias sa: ” min Forsørger, gi meg beskjed hvis det er noe spesiell ordre til meg i henhold til denne saken." Allah sa at den eneste ordren til deg er at du skal faste sammenhengende i tre (dager og) netter (3:40). Og (i følge fastens ritualer) ikke snakke til folk (19:26).

 

11.

Deretter kom han ut av mehrab (et sted hvor dyr slaktes) og signaliserte til sitt folk (som hadde samlet seg i templet avventende hans instruksjoner) om å ikke vente, men fortsette kontinuerlig å utføre deres vanlige arbeidsoppgaver.

 

12.

(Så i henhold til det glade budskap) Yahya (Johannes) ble født, og selv om han fortsatt var en ung gutt, prydet Vi ham med visdom, slik at han med meget høy kunnskapskapasitet kunne avgjøre saker.

 

13.

Og Vi hadde også begavet ham med et barmhjertig hjerte. (Da han vokste opp) fortalte Vi ham om å holde fast ved guddommelige lover. Han var alltid bevisst på disse lovene og levde et rent og lovende liv (og følgelig fortsatte hans menneskelige potensialer å utvikle seg).

 

14.

Og hans hjerte var storsinnet overfor sine (gamle) foreldre. Han var aldri nedlatende eller opprørsk.

 

15.

(Slik var kvaliteter til dette barnet) Hans fødsel var uten feil (til tross for at han ble født hos aldrende foreldre). Og dagen for hans død ville bli så fredelig som den dagen han skal bli tatt opp igjen til livet. (Slik var barnet som Zacharias hadde lengtet etter.)

 

16.

Du budbringer, fortell nå historien om Mariam (Maria) fra denne boken (Koranen), (fra den tid) da hun flyttet mot øst (til landsbyen hennes), etter å ha forlatt geistlig liv.

 

17.

(Det geistlige livet og ubehagelige hendelser (i hennes landsby), hadde en slik negativ effekt på hennes sinn at) Også hun levde i sølibat der, separat fra andre. For å utslette disse effektene, introduserte vi positive tanker i hennes sinn, og hyggelige sider av livet kom til henne i form av en person.

 

18.

(Maria ble redd av hans syn og sa til ham:) “Jeg søker beskyttelse av Ar-Rahman fra deg (om du har noe forståelse og respekt for Hans lov)”

          

19.

Han svarte: “Jeg har bare fått en melding fra Forsørgeren (3:44). Han kommer til å skjenke deg en godt utviklet sønn."

 

20.

Hun sa: "Hvordan kan jeg få en sønn når ingen mann noensinne har rørt meg." (Da jeg var i templet, levde jeg et dydig liv, og siden jeg kom ut, har jeg ikke giftet meg, da dette er mot religiøse lover ~ 3:46, 19:28.)

 

21.

Han sa: "det jeg har fortalt deg vil skje i henhold til Allahs lov om opprettelse (3:46). Dette er lett for ham (å fjerne alle hindringer som er i tankene dine og som gjør deg urolig ~ 19:9). Allah har også sagt at dette barnet ikke vil bli som andre barn. Han vil være en legemliggjøring av velsignelse for folket fra Oss, og dommer av sannhet og løgn. (Den som etablerer tillit til han vil være på rett vei, mens den som forkaster det vil være feil.) Og dette er allerede bestemt av Oss (at barnet vil bli Vår budbringer ~ 3:47).

 

22.

(Og gradvis ble alle hindringer fjernet, og frykten for geistlige tabuer forsvant fra Marias sinn. Samtidig, til tross av advarsler og trusler fra prestene, ble Maria og Josef enige om å gifte seg.) Med tiden unnfanget Maria barnet og følgelig anså de (begge) hensiktsmessig å flytte til et fjernt sted (slik at barnet ville bli født på et sted der ingen kjente dem, og hvor de ville være trygge fra prestenes vrede og anklagelser).

 

23.

Og når tiden for fødsel kom, fikk smerter av barnefødsel henne til å nærme seg en stamme av en daddelpalme. (Et inaktivt liv i tempelet, smerten av førstegangsfødsel, uvante omgivelser, og fraværet av aktuelle varer og husly, forårsaket Maria ekstrem forvirring og) Hun utbrøt: "Hvor strekt ønsker jeg at jeg hadde dødd tidligere og alt dette hadde blir helt glemt."

 

24.

Mens hun var i akutt angst kom det en røst fra under) "du Maria! Sørg ikke. Det er en (behagelig) elv som renner under deg (og en haug med modne dadler henger over deg).

 

25.

Rist gren av daddelpalmen mot deg og friske modne dadler vil falle nær deg.

 

26.

Spis (de ferske dadlene) og drikk (det kalde vannet fra elva) og la dine øyne fryde (ved synet av din baby). (Du er bekymret for beskyldninger eller spørsmål fra folk) Hvis noen spør, bør du informere dem med håndbevegelser at du har fastet og lovet i navnet til Ar-Rahman, og vil derfor ikke snakke med noen for dagen.

 

27.

(Dette er hvordan Jesus ble født. Foreldrene tok barnet til et sted langt borte. Han vokste opp der og ble skjenket med veiledning). Moren brakte ham tilbake til sitt eget folk på et fjell. (For det første, selve handlingen å forlate tempelet og leve et liv i ekteskap var imot alle disipliner av geistligheten. Og nå vendte Maria tilbake med Jesus, som begynte å bittert kritisere utførelsen, karakter og menneskelagde lover i den geistlige orden.) Så sa folket: "Du Maria! Du har kommet hit med noe veldig uvanlig. (Først var din egen atferd imot våre normer, og nå har du fått en sønn som heller ikke godkjenner våre skikker og lover).

 

28.

De sa, 'Du søster av Aron! (ikke den samme som i fortellingen av Moses) Verken var faren din en ond mann, heller ikke hadde din mor opprør mot geistlige fag. (Med en så edel, religiøs og lovlydig avstamning, se på hva du har gjort og hva slags utdannelse du har gitt til din sønn.)

 

29.

Som svar på alle disse spørsmålene hun fikk, (ville hun ikke si noe selv, men) ville lede dem mot Jesus (for å få svar fra ham). (De eldre prestene som var ekstremt stolte av sitt prestedømme spurte arrogant) Burde vi snakke med en som inntil nylig var en liten gutt i vuggen?

 

30.

Jesus svarte med: (Det er ulogisk av dere å mene at dere ikke trenger å vurdere det jeg har å si, kun fordi dere er eldre enn meg. Hør nøye etter det jeg har å si) "Jeg er en tjener av Allah. Han har gitt meg boken og skjenket meg med veiledning."

 

31.

Han har velsignet meg i hvert steg av mitt liv og har påbudt meg til å etablere riktig system av velferd og progresjon så lenge jeg lever (i motsetning til deres selvlagde systemer og lover).

 

32.

Dere hadde vært svært kritisk om min mors oppførsel. Men hva hun gjorde, var i henhold til den sanne sharia (bestemmelser) av Allah. Derfor) Jeg skal alltid være veldig pliktoppfyllende og respekterende til min mor, for Han har ikke gjort meg til en grusom og ufølsom person.

 

33.

(Ifølge deres selvlagde menneskelover, ser dere min fødsel upassende. Men ifølge Gud som sendte en melding) er min fødsel for fred og mitt liv vil være for fred. Fred vil være med meg til den dag jeg dør, og jeg vil være i fred i livet etter døden.

 

34

Dette er den sanne historien om Jesus om hvem folk er så dypt uenige. (En gruppe, nemlig jødene, degraderer ham og ser på hans fødsel upassende. På den andre side gudebildet kristne ham som Guds sønn.)

 

35.

Det er ikke nødvendig for Allah at han skulle tatt til seg en sønn (for å hjelpe ham i å håndterere saker av universet). Han er langt over et slikt krav. Slik er makten av hans krefter, at når han befaler saken, trenger Har bare å ordre den til å "bli", og den blir (etter planen hans). (Han trenger ikke noe hjelp utenfra til å utføre sin vilje og resolusjon.)

 

36.

(Når det gjelder kristen tro at Jesus var Gud selv, kan det ikke være et bedre argument enn Jesus egen kunngjøring at) "Sannelig, Allah er min forsørger i likhet med deres. Alle av oss skal adlyde ham, for dette er absolutt den (eneste) rette og balanserte banen (3:50).

 

37.

(Dette var akkurat slik han preket. Imidlertid senere) Noen av fraksjonene (blant hans tilhengere) startet å avvike seg imellom. Beklageligvis for alle dem som fornekter sannheten, når dommedag kommer, vil det bli en vanskelig tid for dem.

 

38.

(Å kalle en budbringer for 'Gud' eller 'Guds sønn') er å begå urett og begå en feil. Men de vil ikke kunne gjøre dette på dagen (dommedag). Alt blir tydelig for dem på denne dagen og deres ører vil høre og deres øyne se! (50:22)

 

39.

Derfor bør du advare dem mot den kommende dagen når de vil angre, når alle saker skal avgjøres. Foreløpig er de likegyldige fordi de ikke tror dette.

 

40.

(I dag er de beruset med verdslig makt, men de er faktisk ikke klar over at) Jeg alene skal forbli herre over jorden og alt på den. Alt dreier seg om Vår konsekvenslov som rommer alt. (Selv makt og myndighet blir gitt og tatt bort i henhold til denne loven ~ 21:105.)

 

41.

Nå blir historien om Abraham fortalt i denne boken, som virkelig var en budbringer og en inkarnasjon av sannhet.

 

42.

Han sa til sin far, "Hvorfor tilber du noe du verken kan høre eller se, og som overhodet ikke kan være til noe nytte for deg?"

 

43.

Han fortsatte: "En stråle av kunnskap har faktisk kommet til meg, den som aldri kom til deg. Derfor bør du følge meg. (Ikke tro at det er bare sønnen som skal følge faren, og at faren aldri kan følge sønnen. Enten far eller sønn, bør man følge sannheten) Jeg som er på rett vei skal jeg lede deg til passasjen som tar deg direkte til destinasjonen (av velferd)"

 

44.

"Min far, hvorfor må du adlyde sataniske krefter som er opprørske mot Ar-Rahman?"

 

45.

"Min far! Jeg frykter at en straff fra Ar-Rahman skal ramme dere, og dere også blir ledsagere av Shaitan (og blir frarøvet alle Allahs velsignelser)."

 

46.

(Abrahams far lyttet til alt dette og ble meget sint.) Han svarte: "Abraham! Har du blitt motvillig til mine guder? (Har du forlatt religionen av dine forfedre?) Dersom du ikke avstår fra dine synspunkter skal jeg irettsette deg (og frata deg alle eiendommer og status som ellers du vil trolig arve). Så hvis du vil ha min nåde, hold deg borte fra meg (til du angrer dine måter).

 

47.

Abraham (svarte meget høflig til disse tøffe og frekke bemerkninger): "Måtte Allah lede deg til riktig bane (og holde deg under sin beskyttelse). Jeg vil fortsette å be om at han (skjenker tro på deg og) beskytter deg fra (den destruktive effekten av) benektelse. Han har alltid vært meget nådig og skjenket Hans uendelige velsignelser over meg (9:114).

 

48.

(Som for ditt råd om at jeg skal slutte å preke om sannheten og holde meg borte fra alle dere, så er det umulig å tenke slikt. Hvordan kan jeg forlate dette oppdraget? Jeg trekker meg tilbake fra deg og alle de som tilber andre guder enn Allah. Jeg vil bare påberope meg Forsørgeren. Jeg er sikker på at ved å påkalle Ham (høre etter Ham og leve livet etter hans fortalte regler) vil jeg ikke bli fratatt livets velsignelser. (Så jeg legger ikke noe vekt på deres trusler om at jeg vil bli fratatt rikdom og status som jeg trolig vil arve på annen måte ~ 60:4.)

 

49.

Så dro han fra dem og alt de skulle tilbe (og bosatte seg i Syria). Der skjenket Vi ham (en sønn) Isaac og (deretter et barnebarn) Jacob. Jeg beæret dem begge med guddommelig veiledning.

 

50.

Og Vi skjenket dem med mangfoldige velsignelser og ga dem stor makt til å formidle sannheten (av kraft som de ble kjent med og ble høyt respektert i hele verden).

 

51.

Likeledes har vi fortalt historien av Moses i denne boken (Koranen), som var en svært ærlig person, og han var Vår budbringer.

 

52.

Vi kalte på ham fra høyre side av fjellet (Sinai) og trakk ham nærmere Oss (for å skjenke ham åpenbaringen).

 

53.

Og også ut av Vår enestående egenskap gjorde Vi broren Aaron til en budbringer.

 

54.

Tilsvarende forteller denne boken historien om Ismael (som foruten å være fra linjen av Bani-Israel, var også stamfar til den andre grenen av Abrahams etterkommere). Han var alltid tro mot sitt løfte, og var virkelig en budbringer sendt av Oss.

 

55.

Han la alltid påbudt på hans folk når det gjaldt etablering av velferd og progresjon (ettersom disse er de viktigste pilarene i den guddommelige orden). Han var i fullstendig harmoni med lovene fra sin Forsørger.

 

56.

Også nevnt i denne boken er historien om Idrees. Han var også en veldig sannferdig person, og en budbringer.

 

57.

Og Vi hadde opphøyet ham til en høy stilling (4:158).

 

58.

Alle de overnevnte faller i kategorien av budbringere som Allah hadde gitt Hans velsignelser til. De var etterkommerne av Adam (det første menneskesamfunnet), og fra dem ga Vi arken til Noa, og etterkommere av Abraham og Israel (Jacob). Jeg hadde gitt veiledning til alle av dem, og de ble spesielt valgt for å motta veiledningen. Slik var sinnstilstanden deres at når Guddommelige Lover ble introdusert for dem, så ville de bøye seg for dem i fast overbevisning og tilbedelse (25:73).

 

59.

(Disse menneskene hadde beundringsverdige egenskaper) Deres etterfølgere var uverdige mennesker som rett og slett forsømte systemet av velferd og (i stedet for å følge de guddommelige lover) fulgte de sine egne gevinster og begjær. (Nå blir de gitt en ny sjanse. Hvis de mister også denne, da vi de meget snart finne fullstendig ødeleggelse.

 

60.

Bortsett fra dem som forlater den gale veien (fordi de har full overbevisning i det guddommelige Systemet som vil rette opp alt som har blitt feilgjort). De skal da leve et salig liv i denne verden, så vel som i det hinsidige. Og de vil være fullstendig sammensatt (som nasjon) uten svik (eller svakheter).

 

61.

(I de innledende fasene av dette programmet som heter Sal’at) Det salige liv i denne verden er fortsatt uklar (2:3), og så lenge som vi snakker om livet i verden etter, kan det ikke oppfattes enda. Men løftet som Ar-Rahman har gitt (at belønning av tro og konstruktive gjerninger er absolutt en salig liv i denne verden og i det hinsidige) vil sikkert bli oppfylt. (Og det er absolutt ingen tvil om det.)

 

62.

Et slikt samfunn vil være blottet for alt som er krenkende, og det vil ikke være hensiktsløs støy eller restriksjoner. (Faktisk vil alt være for gjennomføring av ens 'selv' og en kilde til fred for menneskeheten. Alle vil motta fortløpende uavbrutte midler av næring.)

 

63

Dette er Jannah (paradis) som er arvet av Våre tilhengere som er bevisste på Våre lover, og som dermed redder seg fra destruktive aspekter av livet.

 

64.

(Som et resultat av deres gjerninger kommer Malaika (velsignende krefter av Allah) til slike folk og gir dem glade budskap ~ 41:31 ~ og forteller dem at) Vi kommer til dere etter kommandoen av Forsørgeren. Alt som er foran oss, alt som er bak oss, og alt som er mellom disse to (fortid, nåtid og fremtid, og uansett hva dere har gjort) er bevart (på det Guddommelige registeret) og det er overhodet ingen mulighet for eventuelle utelatelser eller glemsel.

 

65.

Du budbringer, konsekvensloven er fra Forsørgeren, som forsørger alt i universet. (Han alene fortjener å bli adlydt) Så du må også adlyde ham og holde deg standhaftig i lydighet. Er noen foruten Ham verdig til denne forsørgelsen? (Nei absolutt ikke!)

 

66.

Personer (som ønsker å unnslippe konsekvensloven) sier: "Hva? Når vi dør, skal vi igjen gjenopplives? Hvordan er det mulig?"

 

67.

Men de husker ikke at Vi tidligere hadde skapt dem da de var ingenting. (Gud som kan skape et menneske ut av intet, kan også bringe ham tilbake til livet etter døden.)

 

68.

(Å nekte å tro på liv etter døden er faktisk avvisningen av konsekvensloven. Ved å gjøre dette utvikler disse menneskene en falsk forestilling om at de kan fortsette å gjøre hva de vil og at det ikke har noen følger.) Fortell dem at ikke bare ved straff i livet etter døden, men også i denne verden vil de vitne hvor fast grepet av Allahs konsekvenslov er. Vi har bestemt at Vi skal samle dem opp med deres opprørske ledere og deretter få dem på deres knær i Jahannam (45:28). (Og dette vil også råde i livet heretter.)

 

69.

Deretter, fra hver gruppe skal Vi skille ut de som har vært veldig bestemt i deres foraktelig opprør mot systemet bestemt av Ar-Rahman.

 

70.

For Vi vet sannelig best hvem blant dem som mest fortjener den pinefulle tilstanden av Jahannam.

 

71.

(Dette betyr imidlertid ikke at bare deres ledere vil lide i Jahannam. Du kan fortelle dem at) Ingen av dere vil unngå ydmykende straff. (Alle av dem er skyldige og vil bli fraktet til et område ~ 19:86, 21:99.) Denne forordningen er bestemt av Forsørgeren etter Hans konsekvenslov.

 

72.

Jeg vil imidlertid spare de som tror på Allahs lover, (som skal være så langt borte at de ikke engang hører dens støy ~ 21:101). Og de som gjør opprør mot Allahs lover vil leve et liv i fornedrelse (i dette livet så vel som i det hinsidige).

 

73.

Når Våre klare Lover presenteres for dem, vil de som er bestemt på å fornekte sannheten si til momineen, "Fortell oss, hvilke av de to gruppene blant oss har en bedre posisjon og  mer storhet og prestisje?

 

74.

(Det er ingen tvil i om at i de tidlige stadier av etableringen av Koranens sosial orden, status og posisjon til momineen er noe svakere enn deres motstandere, men de vet ikke at) Før dem, har Vi ødelagt mange generasjoner som hadde overgått seg i materielle verdier og ytre overflod.

 

75.

Fortell dem at (for øyeblikket har de mer rikdom og makt, men i henhold til lover av Ar-Rahman, de som velger feil vei blir ikke pågrepet umiddelbart, men) noen ganger er de spart slik at de ser med egne øyne de ødeleggelser ble tidligere informert om. I begynnelsen er dette en lett straff (slik at de kan vende tilbake fra sine feilaktige baner, men hvis de ikke avstår og bøter), så kommer den endelige undergangen. Så (ifølge denne Guddommelige loven) vil disse personene snart forstå hvem av dem som er i dårligere posisjon, og hvem som er virkelig svak.

 

76.

(I kontrast) For folk som tar til seg den rette levemåten, åpner den guddommelige loven veiledning til videre veier (for deres suksess og næring). Husk den absolutte virkeligheten at kun den guddommelige loven av velferd sørger for de evigvarende og uuttømmelig midler som forårsaker utvikling av menneskelige evner. Disse evner er den beste belønningen for alt som er brukt i etablering og styrking av dette systemet, og dette gir til syvende og sist overlegen avkastning. Derfor må man tenke på den ultimate gevinsten og ikke den umiddelbare kortsiktige fordelen av ting.

 

77.

Den som benekter sannheten (når han får umiddelbar og kortsiktig gevinst) vil alltid være under det inntrykket at han vil fortsette å ha tilgang til kilder til rikdom og økt avkom, (at materielle og menneskelige ressurser, og denne posisjonen vil alltid vare).

 

78.

(Bare spør ham) Har han muligens fått tilgang til riket han ikke har sett, eller har han inngått en pakt med Ar-Rahman?

 

79.

(Husk!) Uansett hva han sier eller mener, er feil. Vi registrerer alt han sier og (foreløpig) forlenger hans periode før straff.

 

80.

(Når denne fristen er over, vil han se med egne øyne at all rikdom og avkom, som han var så stolt over, har blitt tatt bort fra ham.) Vi skal overta alt han eier, og han vil stilles foran Oss helt alene. (Da han dør vil de materielle og verdslige ting forlate ham og bare resultat av hans gjerninger skal presenteres. ~ 6 : 95; 19:95.)

 

81.

Og de anerkjenner andre myndigheter ved siden av Allah, slik at disse skal være en styrkekilde for dem.

 

82.

Fortell dem at de lever under en feilaktig antagelse. Når den tid kommer, skal disse guddommer fornekte deres lydighet og (i stedet for å være en kilde til styrke) skal vende seg mot dem.

 

83.

Fakta er at deres egne egoistiske ambisjoner og deres opprørske ledere har overmannet deres rasjonelle evner og opphisser dem kontinuerlig til å stige mot systemet for sannhet og rettferdighet.

 

84.

Forsinkelsen (i påføre dom på dem) oppstår fordi Vi teller ned deres dager (i henhold til angrefristloven), så ikke vær i hast.

 

85.

(Den dagen nærmer seg med stormskritt da) Vi skal samle sammen de lovlydige foran Oss med respekt og verdighet, for å gi Våre velsignelser og ære på dem.

 

86.

Likeledes skal Vi føre de skyldige mot Jahannam, akkurat slik som tørst storfe blir ført til vannet. (Faktisk så blir ikke buskapen "ført", men deres intense indre tørst trekker dem til dette stedet.)

 

87.

Ingen skal kunne dra (fordel fra) forbønn av andre med unntak av dem som har samsvar med lovgivningen av Ar-Rahman (og har dermed blitt venner ved å gi en hjelpende hånd til hverandre).

 

88.

Blant dem er også folk som sier at Ar-Rahman har en sønn (Jesus, sønn av Maria) som skal sone for deres synder.

 

89.

(Fortell dem at) unektelig ved denne påstanden, har dere utklekket noe veldig alvorlig.

 

90.

(Dette er en så forferdelig ting at ) Den vil splitte himmelen fra hverandre, rive i stykker jorda og fjell vil smuldre i fullstendig ødeleggelse (42:5).

 

91.

(Bare tenk på det de faktisk sier.) De sier også at Ar-Rahman har en sønn.

 

92.

At han skulle ta en sønn for seg selv er absolutt ikke verdig den Allmektige.

 

93.

(Han trenger ikke en sønn til å hjelpe ham. Hans suverenitet er slik at) Det er ingenting i universet som ikke bøyer seg foran Ar-Rahman i full lydighet.

 

94.

Hans suverenitet er altomfattende. Hans konsekvenslov har tatt hensyn til hver enkelt av dem. (Ingenting unnslipper hans autoritet.)

 

95.

(Som det har blitt fortalt ovenfor i vers 19:80) På dommedag vil alle vises foran Ham individuelt. (Individualitet av selvtillit nødvendiggjør at ingen vil være i stand til å søke noen forbønn av andre, alle vil være ansvarlig for sine egne handlinger ~ 6:95.)

 

96.

For alle de som bekjenner tro på sannheten av Allahs lover og følgelig gjør rettferdige gjerninger, er ikke den dagen langt unna når Ar-Rahman vil fylle kjærlighet og hengivenhet mot deg i disse menneskers hjerter. (Da vil folk følge deg i store mengder ~ 110:2.)

 

97.

Dette skal skje ved å gjennomføre (påbud av) Koranen som Vi har gjort lett å forstå på ditt eget språk, slik at du kan formidle det glade budskap til de troende om de hyggelige resultatene av deres rettferdige gjerninger. Og formidle advarsler til dem som er sta og bestemt på fåfengte stridigheter.

 

98.

(Og fortell dem at) i henhold til Vår konsekvenslov har Vi ødelagt mange generasjoner før deres tid. Kan dere se noe spor av dem nå, eller høre noen hviske om dem? (Således hvis dere heller ikke godtar Koranens system og fortsetter i deres feilaktige oppførsel, så blir deres utfall noe lignende.)